Naturbild med vy över dammar i förgrunden och viste i bakgrunden.
Äldre kulturlandskap: Svansele dammängar i Västerbotten. Foto: ( CC BY)

Regionala analyser av klimatpåverkan på kulturarv

Flera länsstyrelser har gjort riskanalyser av klimatpåverkan på länets kulturarv. Här nedan hittar du några exempel på sådana kunskapsunderlag. Att identifiera, kartlägga och dokumentera kulturarv som är sårbart för klimatförändringar är viktigt för att förebygga negativ påverkan med anpassade åtgärder.

Klimatförändringar i Västsverige – Kulturarv för framtida generationer

Utredningen ”Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” från 2016 visar hur kulturarvet påverkas i framtiden och hur effekterna av klimatförändringar kan hanteras. Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, Västarvet och Kulturmiljö Halland har genomfört arbetet. Slutsatserna presenteras i rapporten, som tillsammans med ett webb-GIS för Halland och Västra Götalands län kan användas i samhällsplaneringen, förvaltningen av byggnader och i skötseln av gröna kulturmiljöer. En fördjupning på kommunal nivå togs också fram 2019–2020: Kulturarv för framtida generationer. Bilaga 2 Kommunvis genomgång Västra Götalands län.

Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett kunskapsunderlag, Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat (2016), där de identifierat kulturmiljöer i länet som hotas av översvämningar i och med klimatförändringarna. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna samt ett förslag på prioriteringsmetod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser.

Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län – analys av konsekvenserna av ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Västerbottens län har publicerat resultaten från en studie, Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län – analys av konsekvenserna av ett förändrat klimat (2017). I studien analyseras och definieras klimatrelaterade risker och hot mot kulturmiljöer i Västerbottens län genom en risk- och sårbarhetsanalys för kulturmiljöer i Västerbottens län med avseende på klimatrelaterad påverkan. Studien presenterar också ett underlag och GIS-data som anpassats till databasen SEAD för länsstyrelsens och kommunernas planering, klimat- och energiarbete samt risk- och sårbarhetsanalyser. Underlaget kommer också att kunna användas av kulturmiljövården för arbetet med utveckling, förvaltning och skydd av kulturmiljöer samt för forskning och utveckling.

Kulturarv och klimatförändringar i Kalmar län

Rapporten Kulturarv och klimatförändringar i Kalmar län (2019), från Länsstyrelsen Kalmar län, utgör ett kunskapsunderlag som kan fungera som ett stöd vid diskussioner om hur länet ska klimatanpassas, så att skador på skyddade och värdefulla kulturmiljöer undviks. Bland annat ska det vara möjligt att identifiera och prioritera var och vilka insatser som behövs för att förhindra att skador ska kunna uppkomma. Rapporten kan också öppnas som en storymap där du (under fliken Kulturmiljö) kan navigera dig i en karta över länets fornlämningar och identifierade hot mot kulturmiljön.

Länsstyrelsens rapport Klimatförändringar och världsarv – Södra Ölands odlingslandskap i ett förändrat klimat (2022) lyfter fram hur klimateffekterna kan påverka centrala värden i världsarvet. Särskilt utmanande är risken för långvarig torka och vattenbrist. Rapporten ger även förslag till åtgärder som stöd i beredskapsarbetet för att möta klimatförändringarna.

Stockholms län – Ett levande kulturarv i ett framtida klimat

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade Ett levande kulturarv i ett framtida klimat 2019. Syftet med projektet var att identifiera kulturobjekt och -miljöer (fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor) i alla kommuner i Stockholms län som riskerar att drabbas av översvämning, havsnivåhöjning och/eller skred. I rapporten presenteras en modell för värdering och bedömning av klimateffekter och dess risker i förhållande till olika kulturobjekt. Rapporten kan också öppnas som en storymap där du kan navigera dig i en karta över länet för att se var objekten finns lokaliserade och läsa mer om de kommunvisa underlagen.

Klimatförändringarnas påverkan på Norrbottens kulturmiljöer

Länsstyrelsen Norrbottens län: Klimatförändringarnas påverkan på Norrbottens kulturmiljöer (2019). Kartläggning och riskanalys av klimatpåverkan på Norrbottens kulturarv. Utifrån antal utsatta objekt och deras sårbarhet har en riskbedömning gjorts avseende klimatpåverkan på olika typer av kulturmiljöer i olika regioner i Norrbotten och områden har identifierats där störst klimatpåverkan på kulturmiljön förväntas i framtiden.

Kulturmiljöer i riskområden i Västernorrland

Syftet med Länsstyrelsens analys Kulturmiljöer i riskområden – ett förändrat klimat från 2022 är att få en översiktlig bild av hur länets olika kulturobjekt kan komma att påverkas av olika klimatförändringar, vad som löper hög risk och  som bör prioriteras vid insatser.  I rapporten finns även sju kommunvisa sammanställningar länkade. Den största klimatrelaterade risken är påverkan från ras och skred, vilket är den största risken för samtliga kulturobjekts-kategorier, undantaget fäbodar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Klimat