Kulturmiljöer i normsättning av vattenförekomster

Inom ramen för vattenförvaltningen är Sveriges sjöar och vattendrag indelade i så kallade vattenförekomster som har normsatts. Det innebär att deras nuvarande ekologiska och kemiska tillstånd har fastställts och vilka förbättrade tillstånd de ska uppnå i framtiden.

Kulturmiljö kan i vissa fall påverka normsättningen på så sätt att kraven på åtgärder i vattenförekomsterna anpassas och mildras.

Som ett stöd för normsättningsarbete har Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Riksantikvarieämbetet tagit fram en vägledning för bedömning av kulturmiljö vid kraftigt modifierat vatten (KMV).

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns ytterligare vägledningar och andra stödjande dokument som kan vara av betydelse för kulturmiljö, bland annat Vägledning för fisk- och faunapassager, med bilaga om kulturmiljö.