Söktjänster, litteratur och länkar om kulturmiljöer vid vatten

Här presenteras söktjänster, vägledning enligt kulturmiljölagen,  havs- och vattenmyndighetens vägledningar, metodvägledningar, litteratur, kunskapssammanställningar och länkar.

Förteckningen är inte fullständig.

Söktjänster

Merparten av alla kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade och är sökbara via Fornsök.

Information om vissa bebyggelsemiljöer inklusive byggnadsminnen och kyrkor finns i Bebyggelseregistret.

Äldre lantmäterikartor kan ge information om vattenverksamhet i äldre tid och var man kan förvänta sig lämningar om anläggningarna inte bevarats fram till idag.

Som ett led i miljömålsarbetet redovisades år 2007 värdefulla sjöar och vattendrag i databasen Värdefulla vatten. I databasen finns ett tema kultur som visar större områden med värdefulla kulturmiljöer. Vid tidpunkten var dock kännedomen om kulturmiljöer vid vatten begränsad. Databasens områden är sökbara på webbplatsen Skyddad natur.

Vägledning enligt kulturmiljölagen

Dammar som fornlämning – Vägledning för tillämpning av fornlämningsbegreppet enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt allmänt om hantering av dammar i KML- och MB-beslut, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2021.

Havs- och vattenmyndighetens vägledningar

Vägledning för bedömning av kulturmiljö vid kraftigt modifierat vatten (KMV), Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg, 2024.

Vägledning för fisk- och faunapassager, med bilaga om kulturmiljö, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg, 2020.

Metodvägledningar

Kulturmiljöers känslighet – metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2019.

Vägledning av generell karaktär utgör Riksantikvarieämbetets Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2014.

Information från länsstyrelser om anläggningar och kulturmiljöer vid vatten

För att underlätta hänsyn till kulturmiljöer vid vatten när miljöåtgärder ska vidtas har länsstyrelserna i varierande omfattning sammanställt information om anläggningar och kulturmiljöer vid vatten.

Exempel på olika typer av kulturmiljöer vid vatten redovisas på webbplatsen Vårda vattendragen.

Länsstyrelserna har genomfört byråinventeringar och i projektform samarbetat kring sammanställningar över kulturmiljöer vid vatten. Elva länsstyrelser i södra Sverige har redovisat arbetet i en rapport: Kulturmiljö och vattenförvaltning 2010- 2016. Elva länsstyrelser i samverkan. Över 3 000 kulturmiljöer och lämningar har inventerats och dokumenterats i projekten. Flera länsstyrelser redovisar värdefulla kulturmiljöer vid vatten i avrinningsområdesvisa rapporter. Kontakta respektive länsstyrelse för mer information.

Förteckning över rapporter och andra produkter som tagits fram i södra Sverige, inom projekten: Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2010–2016.

Arkivguide för vattenforskare – Erfarenheter från arkivstudier inom projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt (SöVd) och Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul).

Historiska dammanläggningar i Norrbottens län – kulturhistorisk bedömning och förslag till bevarande. Länsstyrelsens rapportserie nr 9/2010.

Flottningslämningar i Västerbottens län – en historisk översikt och kulturhistoriska värdekriterier. Länsstyrelsens meddelanden nr 1 2006.

Historiska dammar i våra levande sjöar och vattendrag – Underlag för kulturhistorisk utvärdering och bevarandekriterier av äldre dammanläggningar inom Västerbottens län. Länsstyrelsens meddelanden nr 5 2008.

Kulturmiljöer i vatten – Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län. Länsstyrelsens meddelanden nr 5 2013.

Skvaltkvarnar i Jämtlands län. Länsstyrelsen Jämtlands län 2021.

Litteratur om vattenkraft

Här presenteras litteratur om vattenkraft.

Ahlberg, Sven Olof & Löfgren, Eva. Betong: material, konstruktion, åtgärder, skador, arkitektur, historia. Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet, 2022.

Brunnström, Lasse & Spade, Bengt. Elektriska vattenkraftverk: kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950, Stockholm. Riksantikvarieämbetet 1995.

Dicksson, Ida & Spade, Bengt. Dammägarens handbok, 2016.

Ek, Sven B: Väderkvarnar och vattenmöllor. En etnologisk studie i kvarnarnas historia. Stockholm 1962. Nordiska museets handlingar: 58.

Glamheden, Börie. Vattenhjul: utförande, restaurering och litteratur. Riksantikvarieämbetet 1982.

Kraften i vattnet. Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk i Västra Götalands län 2014-2016. Två delar; del 1 Metod och analys, del 2 Beskrivning av anläggningarna. Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland – en historisk översikt om kvarnar, sågar och  andra vind- och vattendrivna agrara småindustrier. Agrarhistoria i Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2018.

Spade, Bengt. De svenska vattenkraftverken: teknik under hundra år. Riksantikvarieämbetet, Svenska kraftverksföreningen, Stockholm 1999.

Spade, Bengt. En historia om kraftmaskiner. Riksantikvarieämbetet 2008.

Vandkraftens kulturarv. Prioritering af kulturarven i vandplanlaegningen. Kulturarvsstyrelsen 2010. Köpenhamn.

Widmark, Dag. Småskalig vattenkraft och kulturmiljövård. Med förteckning över svenska vattenkraftverk mellan 50 och 1 500 kW. PM från Riksantikvarieämbetet 2002.