Deltagare på kursen om skötsel av torra slåttermarker i Östergötland i juni 2017. Foto: ( CC BY)

Kurser om skötsel av biologiskt kulturarv

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satsar på gemensam kompetensutveckling.

Arbetet sker i samarbete med Centrum för biologisk mångfald genom satsningen Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet. Först ut under 2017 var kurser om slåttermarker.

Allt fler studier visar att vi förlorar biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden inte bara på grund av att landskapet växer igen till följd av upphörd hävd utan också i marker som fortfarande sköts.

Det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara natur- och kulturmiljövärden, inte minst i skyddade områden. Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Centrum för biologisk mångfald gör därför en satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser om olika skötselformer och kulturpräglade naturmiljöer, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden, till exempel i natur- och kulturreservat och fornvårdsområden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella kulturpräglade naturtypen att tas fram.

Målet är förbättrad samverkan och mer effektiv vård och bevarande

Det övergripande syftet med satsningen är utveckla bevarande och skötsel av kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv i landskapet och att fördjupa samverkan mellan natur- och kulturmiljövården. Detta ska nås genom att integrera natur- och kulturmiljövårdens perspektiv och att lära sig mer om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, biologiskt kulturarv och landskapselement som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Det behöver hittas sätt att använda kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

Planerade kurser om skötsel av slåttermark och skogsbete år 2022

Inägomarker –Markerna närmast bebyggelsen som varit åkrar, slåtterängar och betesmarker.

 • Plats: Kalmar
  Datum: 11-12maj
  Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin.

Skogsbete

 • Plats: Gotland
  Datum: 8-9 juni
  Kursledare: Hjalmar Croneborg, Fabian Mebus och Tommy Lennartsson.
 • Plats: Uppland
  Datum: 28-29 september
  Kursledare: Hjalmar Croneborg, Fabian Mebus och Tommy Lennartsson.

Nordlig fodertäkt

 • Plats: Härjedalen
  Datum: 16-18 augusti
  Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin.

Anmälan och mer information om kurserna hittar du på CBM:s hemsida.

Tidigare kurser

År 2021
Skogsbetesmark och Nordlig fodertäkt
Kursledare Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM).

År 2018 och 2019
Skötsel av skogsbetesmarker.
Kursledare, Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM).

År 2017 – Skötsel av slåttermark, såväl torrare slåttermarker som våta slåttermarker.
Kurserna ägde rum den 20–21 juni i Östergötlands län och den 30 augusti–1 september i Örebro län.