En grupp friluftsklädda människor på en äng, samlade kring en person som ser ut att förklara något. Några sitter på stenar andra står upp. En gammaldags tun omger området. I bakgrunden träd.
Deltagare på kursen om skötsel av torra slåttermarker i Östergötland i juni 2017. Foto: ( CC BY)

Kurser om skötsel av inägomark, skogsbete och kulturpräglade lövmarker 2023

Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satsar på gemensam kompetensutveckling.

Arbetet sker i samarbete med Centrum för biologisk mångfald genom satsningen Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet. Först ut under 2017 var kurser om slåttermarker.

Allt fler studier visar att vi förlorar biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden inte bara på grund av att landskapet växer igen till följd av upphörd hävd utan också i marker som fortfarande sköts.

Det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara natur- och kulturmiljövärden, inte minst i skyddade områden. Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket,  Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Centrum för biologisk mångfald gör därför en satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser om olika skötselformer och kulturpräglade naturmiljöer, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden, till exempel i natur- och kulturreservat och fornvårdsområden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella kulturpräglade naturtypen att tas fram.

Målet är förbättrad samverkan och mer effektiv vård och bevarande

Det övergripande syftet med satsningen är utveckla bevarande och skötsel av kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv i landskapet och att fördjupa samverkan mellan natur- och kulturmiljövården. Detta ska nås genom att integrera natur- och kulturmiljövårdens perspektiv och att lära sig mer om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, biologiskt kulturarv och landskapselement som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Det behöver hittas sätt att använda kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

Målgrupp

Målgruppen för dessa kurser är de som jobbar med skydd, skötselplanering och rådgivning av landskap inom naturvård och kulturmiljövård, framför allt på myndigheter. Efter kursen ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt för att förstå landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia, lokala och praktiska förutsättningar.

Kurstillfällen 2023

 • Inägomark

  Plats: Kalmar län
  Datum: 24-25 maj
  Kursledare: Anna Westin och Tommy Lennartsson

 • Skogsbete

  Plats: Uppland
  Datum: 30-31 augusti
  Kursledare: Hjalmar Croneborg och Tommy Lennartsson

 • Kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

  Plats: Skåne – Blekinge
  Datum: 26-27 september
  Kursledare: Tommy Lennartsson, Anna Westin och Urban Emanuelsson.

   

  Anmälan och mer information om kurserna hittar du på CBM:s hemsida.

  Tidigare kurser

  År 2022
  Inägomarkskurs, Nordlig fodertäkt och skogsbetekurs.
  Kursledare: Hjalmar Croneborg. Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM)

  År 2021
  Skogsbetesmark och Nordlig fodertäkt
  Kursledare: Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM).

  År 2018 och 2019
  Skötsel av skogsbetesmarker.
  Kursledare: Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM).

  År 2017
  Skötsel av slåttermark, såväl torrare slåttermarker som våta slåttermarker.
  Kurserna ägde rum den 20–21 juni i Östergötlands län och den 30 augusti–1 september i Örebro län.