Ortnamn och ortnamnslänkar

Ortnamn ger oss meddelanden från det förflutna. Riksantikvarieämbetet stöder Lantmäteriet i arbetet med ortnamnen i fastighetsregistret och på de offentliga kartorna.

Budskap från det förflutna

Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar. Men ortnamnen är också historiska källor. De berättar om natur och kultur, om jakt, fiske, jordbruk, om djur- och växtliv, om religion, folktro och skrock, om färdvägar och kommunikationer, om bosättning och administration, om personer, om vardagliga rutiner, spektakulära händelser och mycket annat. Uråldriga namn som Ljusnan, Skåne, Tjust och Värmdö lever i det svenska namnlandskapet sida vid sida med yngre namn som Dag Hammarskjölds väg, Essingeleden, Pildammsparken, Tussilagobacken och Öresundsbron.

Ortnamnen skyddade i lag

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Paragrafen stadgar att ”god ortnamnssed” skall iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Vidare ska ortnamn normalt stavas enligt vedertagna regler för svensk språkriktighet. Svenska, finska och samiska ortnamn ska användas samtidigt i våra flerspråkiga områden.

När du vill veta mer

Institutet för språk och folkminnen – Här kan man bl.a. titta in i ortnamnsarkivets samlingar i Uppsala. I arkivet hittar man t.ex. äldre belägg (= förekomst i skriftliga källor), uppgifter om namnens uttal, platsernas läge och ibland hänvisningar till litteratur där namnen är tolkade eller kommenterade.

Lantmäteriet – När du klickar på startsidans rubrik ”Kartor” kommer du till en sida där du kan söka dig vidare till ”Ortnamn”. Där kan du söka uppgifter i Lantmäteriets aktuella ortnamnsdatabas (namnen på de allmänna kartorna). Här kan man söka på ett enstaka namn i sin helhet eller på början eller slutet av namnen, t.ex. en viss efterled (-torp, -hem, -tuna osv.). Man får resultatet av sökningen som text (en namnlista) och som kartbild. Här kan man alltså lätt se om ett namn eller en namnled finns, hur namnet skall stavas och var platserna med namnen ligger.

NORNA – (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) Här hittar man bl.a. NORNA-registret, ett register över samtliga aktiva namnforskare i Norden, med adressuppgifter och aktuella arbets- och forskningsområden. Registret ger en god bild av vad namnforskning i dag omfattar, vilka frågeställningar, problem, områden och namntyper som är intressanta för närvarande. Man hittar också ett nyhetsbrev och en komplett bibliografi över 2003 års nordiska namnforskning. Framöver kommer denna bibliografi att fyllas på årsvis. Samtliga publikationer i NORNA:s egen rapportserie redovisas liksom protokoll m.m. från kommitténs möten. Ett lexikon på nätet kallat NONELex (Lexikon över nordiska namnelement) är under uppbyggnad.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad