Malmfälten – kulturarv, samhällsförändringar och vårt uppdrag

Riksantikvarieämbetet har följt utvecklingen i Malmfälten i cirka två år och har uppmärksammat problem och möjligheter. I slutrapporten föreslås åtgärder utifrån två teman: ”aktiv kulturarvsplanering” och ”flytt och rivning av bebyggelse”.

Malmberget och Kiruna är utpekade som riksintressanta kulturmiljöer genom att de är gruvsamhällen med karakteristisk bebyggelse som speglar en samhällsutveckling från och med 1800-talets slut. I kulturarvet för dessa samhällen är förändring ett starkt kännetecken och nu sker ytterligare dramatiska händelser.

Två parallella spår

Riksantikvarieämbetet arbetar dels praktiskt med den lokala planeringssituationen, dels teoretiskt med kunskapsutveckling. Arbetet är kopplat till de nationella målen om ”ett försvarat och bevarat kulturarv och ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen” (Regeringens proposition 1998/99:114). Ett annat mål är att utveckla kunskap om kulturarv och stora samhällsförändringar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samarbeten sker därför med forskare och fristående konsulter.

Livsmiljöerna och kulturarvet i både Kiruna och i Malmberget är under starkt förändringstryck. Att ta tillvara det unika kulturarvet som en resurs, både materiella och immateriella värden, kan gynna lokalsamhällenas framtida attraktivitet och den regionala utvecklingen på sikt. Det är också intressant ur ett nationellt och internationellt perspektiv att värna Malmfältens kulturarv.

Livsmiljöerna och kulturarvet i både Kiruna och i Malmberget är under starkt förändringstryck. Att ta tillvara det unika kulturarvet som en resurs, både materiella och immateriella värden, kan gynna lokalsamhällenas framtida attraktivitet och den regionala utvecklingen på sikt. Det är också intressant ur ett nationellt och internationellt perspektiv att värna Malmfältens kulturarv.

Om uppdraget

Huvudsyftet med Riksantikvarieämbetets uppdrag var att hjälpa till så att kulturmiljön och kulturarvet blir en tillgång i det pågående omfattande förändringsarbetet i Gällivare och Kiruna

Riksantikvarieämbetet har haft uppdrag av regeringen att följa och stödja utvecklingen i Kiruna och Malmberget (Malmfälten). Anledningen till uppdraget var den ökade gruvbrytningens stora påverkan på samhällena, vilken också berör kulturarv och kulturmiljö.

Riksantikvarieämbetet föreslår i sin slutrapport åtgärder utifrån två teman:

Åtgärder för en aktiv kulturarvsplanering:

  • Att arbetet med långsiktiga strategier för att värna och utveckla kulturmiljöerna.
  • Att förändringsvisionerna kommuniceras på ett lättförståeligt och attraktivt sätt.
  • Att samverkan med människorna som bor och verkar i samhällena utvecklas kring förändringsprocesserna.
  • Att forskning fortsätter att bedrivas i Malmfälten om kulturarv och samhällsförändringar med internationell koppling.

Åtgärder kring flytt och rivning av bebyggelse:

  • Att en utredning omgående görs kring flytt och återanvändning av den hotade bebyggelsen totalt sett i Malmfälten.
  • Att Kiruna och Gällivare kommuners handlingsplaner för hotad bebyggelse utvecklas och genomförs.
  • Att länsstyrelsen fortsätter att, i dialog med kommunerna, fördjupa värdebeskrivningarna för områden av riksintresse för kulturmiljö i relation till förändringssituationerna.
  • Att det görs nödvändig kulturhistorisk värdering, konsekvensanalys och dokumentation av berörda platser och bebyggelsemiljöer.
  • Att tillämpningen av regelverket kring kulturvärdena följs upp och utvärderas.

Se även: Vad är Kiruna värt – Kiruna en kulturvärderingsanalys (Luleå: Norrbottens museum , 2008. PDF)