Särskilda ämnesområden

Här har vi samlat runlitteratur under olika ämnesområden, ibland med direktlänkar till digitala publikationer. Mer litteratur kan du hitta genom att söka i Svensk runbibliografi.

Språkvetenskap

Personnamn och ortnamn

 • Elmevik, L. & Strandberg, S. (red.) 1999. Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Namn och samhälle 10. Uppsala: Uppsala universitet.
 • Peterson, L. 2007. Nordiskt runnamnslexikon. 5., rev. utg. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.
 • Peterson, L. et al. 2006. Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Namn och samhälle 17. Uppsala: Uppsala universitet.
 • Salberger, E. 1978. Runsvenska namnstudier. Stockholm studies in Scandinavian philology N.S. 13. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Artiklar om personnamn och ortnamn i runinskrifter publiceras också regelbundet i tidskrifterna Studia anthroponymica Scandinavica (personnamn) och Namn och bygd (ortnamn).

Ordböcker

Runpoesi

Runbleck och runamuletter

Medeltidsrunor

 • Benneth, S. et al. (red.) 1994. Runmärkt, Från brev till klotter. Runorna under medeltiden. Stockholm: Carlsson.
 • Gustavson, H. 2003. Gamla och nya runor. Artiklar 1982-2001. Runica et Mediævalia, Opuscula 9. Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia. [flera artiklar om medeltidsrunor]
 • Palm, R. 2010. Runorna under medeltid, i: I. Larsson et al. (red.) Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter. Runica et mediævalia, Scripta maiora 5. Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia. S. 26–51.

Sentida runinskrifter

 • Åhlén, M. 1986. On the younger and the youngest runic inscriptions in Sweden, i: Saga-Book 22:1. S. 73–79.

Runristare

Bilder, ornamentik och datering

 • Gräslund, A-S. 2002. Runstensstudier. Ny, utök. utg. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.
 • Gräslund, A-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund et al. (red.) Runes and their secrets. Studies in runology. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. S. 117–39.
 • Snædal, Th. 2010. Ailikn’s wagon and Óðinn’s warriors. The pictures on the Gotlandic Ardre monuments, i: J. Sheehan & D. Ó Corráin (red.) The Viking Age. Ireland and the West. Papers from the proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, 18–27 August 2005. Dublin: Four Courts. S. 441–449.

Stenmaterialet

 • Hagenfeldt, S. E. & Palm, R. 1996. Sandstone runestones. The use of sandstone for erected runestones. Runica et mediævalia, Scripta maiora 2. Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia.
 • Hagström, K. E. 2002. Den småländska ”gråstenen” – både utmärkt och runmärkt, i: Agertz, J. & Varenius, L. (red.) Om runstenar i Jönköpings länSmåländska kulturbilder 2002. Jönköping: Jönköpings läns museum. S. 175–186

Färg på runstenar

 • Lietoff, E. (red.) 1999. Runestones. A Colourful Memory. Uppsala: Museum Gustavianum.
 • Tronner, K., Nord, A. G. & Gustavson, H. 2002. ”… stenarna dessa, röda av runor…” – undersökning av färgrester på bemålad sten från vikingatiden, i: J. Agertz & Varenius, L. (red.) Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002. Jönköping: Jönköpings läns museum. S. 197–210.

Runstensvård och konservering