Projektets syfte

Identifiering av runristare pågår med hjälp av 3D-scanning och huggspårsanalys. Metoden ger nya möjligheter för tolkning av runinskrifter och ökad förståelse för runristarens roll och betydelse.

Syftet med projektet ”Runristandets dynamik” är att studera runristares relationer till varandra och deras betydelse i samhället under vikingatid och tidig medeltid. Runristarnas mobilitet har studerats med hjälp av analys av ristningstekniken och satts i relation till tidigare studier om mobilitet i lågteknologiska samhällen. En grundhypotes är att förändringar i runristarnas mobilitet och arbetssätt kan visa på förskjutningar i maktförhållanden, kontaktnät och social samhörighet.

Studerar olika ristares teknik

Vid studier av huggningsteknik är objektet spår som har efterlämnats utan avsikt, de individuella särdragen i huggspår. Runristarens ”handstil” i huggningen är därmed inte resultatet av medveten manipulering på samma sätt som ikonografi eller ordval kan vara. Liknande huggningsteknik kan tolkas som att ristarna har en gemensam nämnare i till exempel mästare, verkstad eller center för literacy – center för utbildning och spridning av läs- och skrivfärdighet .

I projektet används 3D-modeller med hög upplösning för att studera mikrotopografin. Metoden kan tillämpas på olika material och föremål, till exempel för analys av inskrifter och verktygsspår på artefakter av trä, ben eller metall.