Så tillämpar vi Creative Commons och Open Access i våra källor

Riksantikvarieämbetet har tagit ställning för att bara tillhandahålla fotografier som andra kan använda och sprida vidare i sina verksamheter. Dessutom ska alla publikationer som vi ger ut eller finansierar finnas tillgängliga fritt och gratis på nätet.

Riksantikvarieämbetet vill kunna göra kulturarvet mer tillgängligt, både för allmänheten och för olika grupper av yrkesutövare som behöver kulturarvsinformation i sin verksamhet.

Vi digitaliserar och tillgängliggör stora mängder information som finns i våra arkiv, bibliotek och databaser. Sedan 2010 tillämpar vi Creative Commons (CC) som licensmodell för att upphovsrättsmärka allt vårt material.

Ett steg till – för ett mer tillgängligt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har tagit ställning i ett antal upphovsrättsliga frågor som rör fotografier. Målet är att få ett så fritt tillgängligt material som möjligt men på ett rättssäkert sätt.

Vi har valt att som huvudregel endast digitalisera och tillhandahålla fotografier som andra får sprida vidare i sina verksamheter.  Att digitalisera fotografierna gör ingen nytta om de inte kan tillgängliggöras, användas och bearbetas. Det kan till exempel handla om forskare, författare eller handläggare som behöver fotografier till olika dokument och rapporter, men även allmänheten.

I korthet innebär det att upphovsrättsskyddade fotografier framöver endast ska digitaliseras och tillgängliggöras om de kan märkas med den friaste licensen CC BY.

Avsedda att tillgängliggöras

Fotografier som finns i våra arkiv har vi bedömt vara fotografiska bilder och inte fotografiska verk. De är i allmänhet av dokumentär karaktär och tagna av anställda i tjänsten eller på myndighetens uppdrag.

Vi förutsätter också att fotografier i enskilda arkiv som lämnats till oss för arkivering är avsedda att tillgängliggöras i vår verksamhet. Det innebär att vi anser att de är lovligen offentliggjorda, om inte upphovspersonen framfört begränsningar för hur de får användas.

För de fotografier som redan är digitaliserade i Riksantikvarieämbetets databaser och som inte kan märkas med CC BY har vi ett licensavtal med branschorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) för att ändå kunna tillgängliggöra dessa.

Open access – Öppen tillgång till publikationer

Vi har också förtydligat vår praxis för digitala publikationer som vi ger ut eller finansierar. Riksantikvarieämbetet beslutade i december 2016 att tillämpa så kallad open access (OA), eller öppen tillgång.

Det innebär att alla publikationer som är utgivna eller finansierade av myndigheten ska vara fritt tillgängliga för alla att ta del av. Det är tillåtet att läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut, söka eller länka till fulltext på villkor att upphovsperson anges. Open access -praxisen är helt i linje med myndighetens tidigare beslut att sträva efter så öppen information som möjligt

Vi följer därmed nationella och internationella rekommendationer (Berlindeklarationen 2003) att resultaten från offentligt finansierad forskning ska bli tillgänglig för alla.

Det är en stor samhällsvinst att forskningsresultat i vetenskapliga publikationer finns samlade och tillgängliga på nätet. Det blir en bra grund för framtida forskning och underlättar för medborgarna att ta del av vetenskaplig information som bekostats av dem som skattebetalare.

Fotografier i redan utgivna publikationer

Riksantikvarieämbetet digitaliserar även tidigare utgivna vetenskapliga publikationer som innehåller fotografier som inte kan märkas CC BY. Eftersom de i juridisk mening är ”lovligen offentliggjorda” får de återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning. (23 och 49a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.)

 

 

  • Kontaktperson
  • DiVA support
  • Arkiv och Bibliotek
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: