Man med hatt och block i handen står framför medeltida grindstolpar med runor på.
Ristningar på medeltida grindstolpar vid Sigrajvs i Vamlingbo. I mitten står lingvisten och runologen Otto von Friesen, som skriver granskningsprotokoll. Foto: ( Ingen upphovsrätt)

Bidrag inom Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen drygt 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige, och används till löner för arbetsledare.

Det är förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it som styr bidragsgivningen.

Vad är Kulturarvs-IT?

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av bland annat foton, vykort, kartor, föremål och ljudband.

Effekter av bidraget

Med hjälp av bidraget Kulturarvs-IT har en mängd material digitaliserats.  Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag.

Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen skapas för personer med funktionsvariationer och samverkan mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk har ökat. Dessutom har accessen förbättrats till samlingar för forskarvärlden och att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Även museernas eget arbete med till exempel utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Ansökningar

Ansökningsperioden för 2023 har stängt 8 januari 2023.

Ansökningshandlingar för 2024 kommer att läggas upp i november 2023.

 

Redovisning av bidraget

Ni som har fått bidrag under 2023 ska skicka in en redovisning senast den 11 december 2023. Tänk på att ha ditt diarienummer  tillgängligt (RAÄ-20XX-XX).

Skicka ifyllt formulär till Kulturarvs-it@raa.se

Redovisningsformulär

Fördelning av bidrag 2023

I år har 24 musei- och arkivinstitutioner fått bidrag till lönekostnader till arbetsledare inom verksamheten Kulturarvs-IT 2022. Den totala summan som tilldelats är 10 827 000 kronor.

Institutionerna fick 68 % av sökt bidrag då de sökta beloppen var högre än det disponibla beloppet.

Här ser du fördelningen av bidrag till kulturarvs-IT i sin helhet.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till museer och arkiv i hela Sverige för att öka tillgängligheten till deras material. Medlen ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan fem och tolv personer med funktionsnedsättning.