Kulturparken Småland tilldelades medel från Riksantikvarieämbetet 2021. Här pågår verksamheten inom Kulturarvs-it hos Kulturparken Småland. Foto: (CC BY)

Bidrag inom Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen drygt 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige, och används till löner för arbetsledare.

Det är förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it som styr bidragsgivningen.

Vad är Kulturarvs-IT?

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av bland annat foton, vykort, kartor, föremål och ljudband.

Effekter av bidraget

Med hjälp av bidraget Kulturarvs-IT har en mängd material digitaliserats.  Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag.

Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen skapas för personer med funktionsvariationer och samverkan mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk har ökat. Dessutom har accessen förbättrats till samlingar för forskarvärlden och att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Även museernas eget arbete med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Så söker du bidrag

Ansökningsperioden för 2021 stängdes den 7 januari. Ansökan för nästa år, 2022, öppnar i november 2021. Vi återkommer med information om hur ansökan ska skickas in.

Redovisning av bidraget

Ni som har fått bidrag under 2021 ska skicka in redovisningen senast den 12 december 2021.

En redovisningsmall fylls i och bifogas som bilaga i redovisningsblanketten. Fyll sedan i redovisningsblanketten och följ instruktionerna. Tänk på att ha ditt diarienummer (det du fick i mottagningsbeviset av din ansökan)  tillgänligt (RAÄ-XXXX-XX).

 

Fördelning av bidrag 2021

22 musei- och arkivinstitutioner har fått bidrag till lönekostnader till arbetsledare inom verksamheten Kulturarvs-it 2021. Den totala summan som tilldelats är 10 730 000.

Institutionerna fick 79% av sökt bidrag då de sökta beloppen var högre än det disponibla beloppet. Fördelningen i sin helhet ses i bilaga 1 nedan.

Kulturarvs-IT

 

Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till museer och arkiv i hela Sverige för att öka tillgängligheten till deras material. Medlen ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan fem och tolv personer med funktionsnedsättning.