Vägledning 3 kap. KML

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Myndigheten ska verka för att länsstyrelsernas tillståndsprövning och tillsyn av kulturminnen och kulturmiljöer sker på ett likartat sätt. I detta ligger bland annat att ge länsstyrelserna vägledning i tillämpningen av kulturmiljölagen.

En vägledning för 3 kap. KML skapar samsyn mellan länsstyrelserna för att uppnå rättsäkerhet, kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i lagen. Det övergripande syftet med vägledningen är att ge handledning som underlättar tillämpningen av 3 kap. KML så att den blir mer enhetlig över landet. Målet är att vägledningen ska vara tydlig och entydig ur så många aspekter som möjligt.

Vägledningen är i första hand avsedd för länsstyrelserna men kan även fylla en funktion som informationskälla för fastighetsägare, förvaltare, brukare och andra intresserade som söker information om byggnadsminnen.

Vägledningen är Riksantikvarieämbetets rekommendationer om hur bestämmelserna i 3 kap. KML bör tillämpas, men är inte juridiskt bindande eller rättsligt avgörande.

Vägledningens olika avsnitt följer i stort lagtextens paragrafer och rubriker. Avsikten med denna disposition är att kapitlen ska kunna läsas fristående och att vägledningen i stor utsträckning ska kunna användas som en uppslagsbok.

Vägledningen ska uppdateras regelbundet, så att den speglar aktuell kunskap och praxis vid tillämpningen av 3 kap. KML.

Denna vägledning ersätter Riksantikvarieämbetets underrättelse 1991:3 Byggnadsminnesförklaring Allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m., omtryckt 2002.

Kontakt: Jan Karlsson, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 8005.
jan.karlsson@raa.se

Dela sidan på