Fornfynd

Fornfynd enligt kulturmiljölagen är föremål som saknar ägare när de hittas och som påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna.

Som fornfynd betraktas också föremål som påträffas under andra omständigheter om de kan antas vara från tiden före 1850. (2 kap. KML 3 §)

De flesta fornfynd påträffas vid arkeologiska undersökningar och är del av undersökningens arkeologiska fyndmaterial (2 kap KML 13 §).

Fyndfördelning

Samtliga fynd som påträffas vid arkeologiska uppdrags- och forskningsundersökningar ägs av staten. Vid en fyndfördelning fattar Riksantikvarieämbetet beslut enligt 2 kap 17 § KML som bestämmer ifall äganderätten till fynden ska överlåtas till ett icke-statligt museum.

De icke-statliga museerna anhåller hos Riksantikvarieämbetet om att få ta emot fynd från ett specifikt geografiskt område eller undersökning. De fynd där äganderätten inte överlåts stannar i statlig ägo och ansvaret att förvalta dem överförs till något av de totalt tre statliga museer som tar emot arkeologiska fynd. Museer som tar emot fynd ska kunna vårda dem i framtiden på ett tillfredsställande sätt.

Alla arkeologiska rapporter från undersökningar där fynd påträffats laddas upp via uppdraget i Fornreg där det arkiveras i Arkivsök. De rapporter där fynd redovisas används som underlag vid handläggningen inför beslut om fyndfördelning och de måste därför alltid innehålla en komplett fyndlista. En komplett fyndlista innebär bland annat att ett fornlämnings-id tydligt är kopplat till fynden.

De arkeologiska fynden är idag spridda över Sverige på många museer. Vid beslut om fyndfördelning tillämpas därför sedan lång tid tillbaka en praxis där alla fynd från samma fornlämning hålls samman på ett och samma museum för att göra dem tillgängliga för t ex forskare men även för andra intresserade och för museets verksamhet.

När det gäller fördelning av fynd från de historiska städerna, där ett enda fornlämningsnummer kan motsvara den historiska stadens hela utsträckning, används en annan praxis som innebär att fynden från ett och samma kvarter i dagens kvartersindelning så långt det är möjligt hålls samman på samma museum. Inför varje beslut om fyndfördelning görs därför en efterforskning om huruvida några fynd från den aktuella fornlämningen tidigare fördelats till något museum.

 

När ett beslut om fyndfördelning fattats skickas detta alltid till det museum som tilldelats fynden. En kopia på beslutet skickas också till undersökaren, som dittills förvarat fynden men som i och med beslutet får kännedom om till vilket museum de ska överlämna fynden. Även länsstyrelsen i det berörda länet får en kopia för kännedom.