Illegal utförsel (smuggling) av kulturföremål

Vissa äldre kulturföremål är restriktionsvaror när de förs ut ur Sverige respektive exporteras från EU. Det betyder att det kan krävas tillstånd vid utförsel av sådana föremål för att man inte ska riskera att göra sig skyldig till smuggling.

Utförselrestriktioner för kulturföremål

Varje år förs en stor mängd kulturföremål av skilda slag ut från Sverige, vanligtvis efter en försäljning. För många kategorier av föremål krävs ett tillstånd till utförsel enligt kulturmiljölagen. Det handlar om föremål som kan ha betydelse för det nationella kulturarvet. I sällsynta fall kan vissa äldre kulturföremål bedömas vara så viktiga att bevara inom landet att utförseltillstånd nekas. Syftet med utförselbestämmelserna i kulturmiljölagen är att skydda det nationella kulturarvet så att föremål med stor kulturhistorisk betydelse finns kvar i landet.

Hur många tillståndspliktiga kulturföremål som lämnar landet utan tillstånd varje år är svårt att veta, men mörkertalet kan vara stort. Allt tyder på att det den otillåtna utförseln av kulturföremål från Sverige är stor.

En gustaviansk taburett.
En gustaviansk taburett Foto: okänd (CC BY)

Otillåten utförsel av kulturföremål kan vara smuggling

Tullverket har laglig rätt att kontrollera att utförselbestämmelserna följs vid Sveriges inre gräns, men utförsel av kulturföremål utan tillstånd är många gånger brott som är svåra att upptäcka. Otillåten utförsel sker sannolikt vanligtvis också snarare av okunskap än genom medveten avsikt att kringgå lagen.

Smuggling av kulturföremål kan ske på fyra skilda sätt:

  1. Ett föremål som omfattas av tillståndsplikt förs ut utan att tillstånd har sökts och beviljats.
  2. Ett föremål som fått avslag på ansökan om utförseltillstånd förs ut i strid med beslutet.
  3. Ett föremål förs ut efter att sökanden lämnat oriktiga uppgifter i den ansökan om utförseltillstånd som beviljats.
  4. Ett föremål som fått utförseltillstånd för viss tid återförs inte inom den stipulerade tiden.

Bestämmelser om ansvar för olovlig utförsel av kulturföremål och för försök till olovlig utförsel, finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Om smugglingsbrottet anses grovt, döms den åtalade till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För ett ringa brott döms till böter.

Riksantikvarieämbetet arbetar för att motverka illegal utförsel av kulturföremål

Riksantikvarieämbetet har en nära samverkan med Tullverket och Polisens grupp för utredning av kulturarvsbrott vid NOA i frågor som rör illegal utförsel av kulturföremål. I denna samverkan fungerar Riksantikvarieämbetet som expertstöd i ärenden som aktualiserar gällande restriktioner för kulturföremål.

En annan mycket viktig uppgift är att som central myndighet för frågor som rör utförsel av kulturföremål medvetandegöra vikten av att följa regelverket. Det handlar framför allt om att tillhandahålla information till både allmänheten och yrkesverksamma inom konst- och antikbranschen om de tillståndskrav för äldre kulturföremål som finns i kulturmiljölagen.