Illegal utförsel av kulturföremål

Varje år förs en mängd äldre kulturföremål ut ur landet. För många av dem krävs ett beslut om tillstånd till utförsel enligt kulturmiljölagen. Det handlar om sådana föremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet. I sällsynta fall kan vissa äldre kulturföremål bedömas vara så viktiga att bevara inom landet att utförseltillstånd nekas.

De kulturföremål som behöver ha utförseltillstånd är indelade i en rad olika kategorier och ska oftast vara äldre än hundra år och/eller ha ett visst angivet ekonomiskt värde.

Hur många lagskyddade kulturföremål som lämnar landet utan tillstånd varje år är svårt att veta, men mörkertalet kan vara stort. Brottsförebyggande rådet har därför, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, tagit fram en rapport som belyser olika aspekter av illegal utförsel av äldre kulturföremål samt föreslår olika möjligheter att öka efterlevnaden av utförselreglerna.

Den som för ut kulturföremål som omfattas av regelverket utan tillstånd kan dömas för smuggling enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling.