Om kulturarvsbrott

Brotten mot kulturarvet är ofta vardagsbrottslighet som väcker relativt liten uppmärksamhet. En del brott begås med uppsåt medan de flesta sker till följd av okunskap och oförsiktighet. De vanligaste formerna av brottslighet som drabbar kulturarvet är skadegörelse och stölder. I viss mån förekommer även så kallade fyndbrott samt illegal utförsel av äldre kulturföremål.

Konsekvenserna av kulturarvsbrottsligheten i alla dess former är sammantaget påtagliga och berör alla. Det fysiska kulturarvet utarmas successivt och människors förståelse och tolkning av historien försvåras.

Brott mot kulturarvet uppvisar många olika orsaker och motiv. Det krävs därför ett brett spektrum av åtgärder för att motarbeta denna brottslighet. Arbetet med att motverka brott mot kulturarvet består, liksom annat brottsbekämpande arbete, av flera moment. Det handlar om att genom samverkan mellan en rad myndigheter och organisationer förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott samt att återföra stulna föremål och reparera skador.