Allmänna villkor – statlig utställningsgaranti

Detta dokument innehåller villkor, information och förtydliganden av förordningstexten för den svenska statliga utställningsgarantin. Dokumentet innehåller både komplettering till nedan angiven förordningstext samt i viss mån upprepning av förordningstexten, detta för att försöka ge en tydlig bild av hur den svenska statliga utställningsgarantin fungerar.
Dokumentet ska dock för att ge en fullständig bild över en beviljad garanti, läsas tillsammans med Riksantikvarieämbetet beslut om beviljande med bilagor.

Garantins omfattning

Enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier kan den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige (nedan kallad låntagaren) få en statlig garanti som täcker kostnader för förlust av eller skada på inlånade föremål. Garantin omfattar även värdeminskning till följd av skada hos föremålet. Garanti får också lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands.

Garantin gäller ”nail to nail”, dvs. från den tidpunkt då det lånade föremålet lämnar sin vanliga plats till dess att det kommer tillbaka dit. Garantin omfattar sålunda exempelvis nedpackning hos långivaren av föremålen, transport i ett eller flera led, eventuell magasinering mellan transporterna, eventuell magasinering hos låntagaren, uppackning hos låntagaren, utställningen, nedpackning, transport tillbaka till långivaren och uppackning hos långivaren. Om föremålet lämnas åter från låntagaren och långivaren
inte omedelbart återställer föremålet till sin vanliga plats, utan det istället exempelvis magasineras, upphör garantin att gälla vid tidpunkten när föremålet lämnas över till långivaren eller sådan tredje person som långivaren anvisat.

Undantag

Garantin omfattar inte normalt slitage, gradvis försämring (gradual deterioration) eller skada med anledning av tidigare reparationer och restaureringar.

Garantin omfattar inte förlust eller skada som orsakas av krig. Om det finns särskilda skäl ska garantin inte heller omfatta förlust eller skada som orsakas av naturkatastrof eller liknande omständigheter.

Skyddskrav

För att garanti ska kunna beviljas är det nödvändigt att låntagaren kan uppfylla de säkerhetskrav som behövs för utställningen. Detta gäller både arrangemangen under visningen i utställningslokalen och transporterna till och från utställningslokalen. Så som framgår av beslutet ska de villkor och förhållanden avseende säkerheten som framgår av Kammarkollegiets kravspecifikation (säkerhetskrav för erhållande av statlig utställningsgaranti) samt eventuellt särskilt utlåtande från Kammarkollegiet, följas och uppfyllas under hela garantitiden.

Skadeanmälan

Om ett skadefall inträffar ska låntagaren anmäla skadan till Riksantikvarieämbetet tillsammans med en ansökan om ersättning. Skadeanmälan ska innehålla en utredning om skadefallet samt skadans omfattning och värde.

Riksantikvarieämbetet kontaktar Kammarkollegiet som ska yttra sig över
skadeanmälan och sedan ska Riksantikvarieämbetet tillsammans med ett eget yttrande överlämna frågan till regeringen för prövning.

Varken låntagaren eller långivaren ska påbörja en eventuell reparation eller
renovering av ett skadat föremål innan en skadeanmälan har gjorts och en skriftlig överenskommelse mellan låntagaren eller långivaren avseende skadan har upprättats.

Ersättning

Om ett föremål skadas och kan repareras utbetalas ersättning för skäliga
restaureringskostnader samt övriga direkta kostnader till följd av skada (exempelvis skadeutredning och värderingskostnader). Även ersättning för värdeminskning till följd av skadan utbetalas.

Ersättning utgår vidare för hela värdet på ett föremål som förstörts och inte kan repareras och för föremål som försvunnit.

Ersättningen för ett föremål kan inte överstiga det värde som föremålet har enligt beslutet om garantin.

Låntagaren ansvarar för att det i garantiansökan angivna värdet på föremålen är korrekt och vid tidpunkten för garantiansökan motsvarar marknadsvärdet.

All ersättning utgår i SEK och betalas ut till låntagaren, inte direkt till långivaren. Långivaren har på basis av utställningsgarantin inget direkt avtalsförhållande till Riksantikvarieämbetet/svenska staten.

Om skadefallet medför att värdet på andra föremål som omfattas av garantin har minskat ska ersättningen avse även detta.

Om annan ersättning lämnas till låntagaren/långivaren med anledning av
skadefallet minskas ersättningen enligt garantin med motsvarande belopp.

Expert

Kan överenskommelse inte nås avseende skadans storlek, skäliga
restaureringskostnader, värdeminskning eller föremålets värde vid olika tidpunkter, ska dessa bestämmas av en expert (kostnaden för sådan expert dras från eventuellt garantibelopp innan utbetalning) som anlitas av Riksantikvarieämbetet. Experten ska godkännas av låntagaren.

Självrisk

För garantier gäller en självrisk för varje skadetillfälle. Självrisken är:

 • 20 000 kr för garantibelopp som understiger 1 mkr,
 • 30 000 kr för garantibelopp mellan 1 mkr och 9 999 999 kr,
 • 40 000 kr för garantibelopp mellan 10 mkr och 19 999 999 kr,
 • 50 000 kr för garantibelopp mellan 20 mkr och 29 999 999 kr,
 • 60 000 kr för garantibelopp mellan 30 mkr och 39 999 999 kr,
 • 70 000 kr för garantibelopp mellan 40 mkr och 49 999 999 kr,
 • 80 000 kr för garantibelopp mellan 50 mkr och 59 999 999 kr,
 • 90 000 kr för garantibelopp mellan 60 mkr och 69 999 999 kr,
 • 100 000 kr för garantibelopp mellan 70 mkr och 79 999 999 kr,
 • 110 000 kr för garantibelopp mellan 80 mkr och 89 999 999 kr, och
 • 120 000 kr för garantibelopp på 90 mkr eller mer.

Äganderätt

Äganderätten till ett skadat, förlorat eller icke reparabelt föremål ligger kvar hos långivaren, trots att eventuell ersättning utgått genom garantin.

Kommer förlorat föremål till rätta, ska låntagaren omedelbart underrätta
Riksantikvarieämbetet härom och den utbetalda garantiersättningen ska, om
Riksantikvarieämbetet inte medger undantag, återbetalas med avdrag för eventuella kostnader för reparation av skador samt eventuell värdeminskning med anledning av skada.

Preskription

Rätten till ersättning upphör tolv månader efter det att garantitiden upphört om skadeanmälan dessförinnan inte inkommit till Riksantikvarieämbetet.

Återkrav

I den mån statlig garanti har utbetalats i ett skadefall, övertar staten garantitagarens rätt gentemot annan som är ansvarig för förlusten eller skadan.

Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på alla frågor som rör den svenska statliga utställningsgarantin.