Vad är digitalt bevarande?

Digitalt bevarande innebär dels att digital information går att komma åt rent tekniskt, dels att informationen går att förstå med hänsyn tagen till informationens autenticitet och dataintegritet, så att såväl dagens som framtidens användare kommer åt den.

Samverkansplattformen Digisam arbetade tidigare med att skapa gemensamma digitala lösningar för att göra kulturarvet mer tillgängligt.

I Digisams termlista förklaras de olika begreppen närmare (diva-portal.org)

Digitalt bevarande av information omfattar med andra ord mycket mer än enbart lagring av information. Det handlar också om att skapa rutiner och processer för hur informationen förvaltas så att den kan tolkas över tid. Det är till exempel viktigt att informationen bevaras tillsammans med relevanta metadata, det vill säga strukturerad information som beskriver och identifierar annan information eller data.

När du arbetar med digitalisering av kulturarvet är det viktigt att tänka på att bevarandeperspektivet behöver finnas med både innan, under och efter digitaliseringsarbetet. Därför kan det vara till stor hjälp att ta fram en strategi eller verksamhetsmodell för digitalt bevarande för den egna verksamheten.

Så kan information bevaras digitalt

Digisams Vägledning till digitalt bevarande är en konkret vägledning för dig som behöver stöd i frågor som rör digitalt bevarande av information. I vägledningen får du lära mer om regelverk, bevarandefaser, bevarandeformat och hur du kan ta fram en verksamhetsmodell för digitalt bevarande. Vägledningen förvaltas av Riksarkivet.

När du vill veta mer

Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. På webbsidan Vägledning om arkivhantering har Riksarkivet samlat sina vägledningar och informationstexter som är knutna till arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskrifter.
I Digisams vägledning till digitalt bevarande listas i kapitel 7 andra resurser och vägledningar som kan vara till hjälp i ditt arbete med digitalt bevarande.