Vad menas med digitalisering?

Digitalisering innebär att samhället och olika institutioner, organisationer och företag går över till att skapa, lagra och dela information i digital form.

Det handlar också om att allt fler går över till digitala arbetssätt och börjar använda sig av digital teknologi och digitala tjänster.

Termer

Samverkansplattformen Digisam arbetade tidigare med att skapa gemensamma digitala lösningar för att göra kulturarvet mer tillgängligt. 2021 tog man fram en termlista för viktiga begrepp inom arbetet med digitalisering av kulturarvet. Riksarkivet har nu hand om termlistan och den finns även på KulturNav.

I listan över termer förklaras bland annat följande begrepp som berör arbetet med ett digitalt kulturarv:

Digitalisering

”Övergång till användning och lagring av information i digital form, i organisationer och samhälle”.

Termen digitalisering har hos kulturarvsinstitutioner ursprungligen mest använts för att beskriva metoder för överföring av information från analog till digital form. I takt med den digitala utvecklingen har dock termen också kommit att syfta på genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller med anledning av digital teknik och användning av digitala tjänster.

Digitisering

”Överföring av information från analog till digital form.”

Till skillnad från den övergripande termen digitalisering används alltså ordet digitisering när det i stället handlar om att överföra information från analog till digital form, till exempel när man scannar ett foto.

I dagligt tal används dock ofta digitalisering, även när digitisering avses. Ibland används informationsdigitalisering i stället för digitisering.

Digitalisering och digitisering på museer och kulturarvsinstitutioner

För museer och andra kulturarvsinstitutioner kan digitalisering och digitisering till exempel innebära att

 • skapa digitala kopior av fysiska original, som till exempel scanning eller fotografering av föremål, foton och dokument
 • göra digitala versioner av innehållet på till exempel kassetter, skivor och magnetband
 • 3D-scanna föremål och byggnader
 • samla in kulturarv som bara finns i digital form
 • göra analoga former och rutiner för registrering och katalogisering digitala
 • skapa, spara och sprida digitalt material som bloggar, filmer, intervjuer och annan dokumentation
 • systematiskt skapa, bevara och lagra information och data på ett beständigt sätt så att den blir användbar och sökbar för nutida och framtida generationer
 • använda sig av digital teknik för att omvandla handskrift till digital text
 • analysera stora mängder data med hjälp av ny teknik
 • skapa rutiner och utveckla vägledningar för ett effektivt och konsekvent arbetssätt och för att underlätta
 • informationsinhämtning
 • ordna utbildningstillfällen och skaffa ny utrustning.

En utgångspunkt är att allt arbete med digitalisering och digitisering ska utgå från de strategiska dokument, planer och riktlinjer som museet eller kulturarvsinstitutionen har bestämt.

När du vill veta mer

En introduktion till vad digitalisering är och på vilket sätt kulturarvsinstitutioner kan arbeta med digitalisering finns här: Introduktion till digitalisering, David Ståhlberg (Youtube)

Läs mer om digitalisering: