Varför digitalisera?

Kulturarvet tillhör oss alla. Därför behöver alla ha samma möjlighet att ta del av och bidra till detta kulturarv. Digitalisering handlar i grunden om demokrati och delaktighet.

Digitalt kulturarv är kulturarvsmaterial som har blivit digitiserat och bevarats för framtida generationer eller som är skapat i digital form från början. Det gör det möjligt att komma åt och bevara på andra sätt än traditionella fysiska kopior.

Detta inkluderar många olika digitala objekt, såsom texter, bilder, ljud, video och andra former av multimedia. Det digitala kulturarvet kan omfatta allt från historiska dokument och konstverk till 3D-modeller och ljudinspelningar.

Exempel på digitalt kulturarv kan vara

  • digitiserade böcker, manuskript och dokument från olika tidsperioder
  • konstverk och fotografier som har blivit skannade eller fotograferade i hög kvalitet
  • insjungna musikstycken och ljudinspelningar från olika epoker
  • digitala kopior av arkitektoniska strukturer och monument
  • digitalt skapade bilder, konst, texter etc.

För att kulturarvet ska behålla sin starka funktion och sitt höga värde finns det flera skäl till att den samlade kunskapen om det behöver finnas digitalt.

Lättare att ta del av kulturarvet

Digital information och kunskap om kulturarvet kan göras tillgängligt över hela världen via internet. Det gör det möjligt för fler människor att utforska och lära sig av kulturarv, oavsett var de befinner sig. Detta är särskilt viktigt för personer som inte fysiskt kan besöka institutioner där originalmaterialet finns. Men det gör också att intresset för kulturarvet kan öka rent allmänt.

Bevara kulturarv som riskerar att försvinna

Fysiska material kan med tiden försämras och förstöras av olika anledningar, exempelvis ålder, skador, katastrofer som brand eller översvämning samt andra risker. Genom att skapa digitala kopior säkras innehållet och gör det möjligt även för framtida generationer att få tillgång till våra gemensamma minnen. Unika, sköra och ovärderliga objekt kan man i digital form studera och röra vid på ett annat sätt än originalen.

Skapa nya samband

När information och kunskap från olika håll länkas ihop digitalt kan man hitta nya samband som tidigare var svåra att upptäcka. Stora mängder information kan bearbetas och användas inom forskning på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Relevant kunskap om kulturarvet kan på ett enklare sätt finnas med där beslut fattas. Fler kan bidra och på ett enklare sätt lägga till information om det gemensamma kulturarvet.

Kulturarvsinformation kan användas på nya sätt

Med digitalisering blir nya former av bearbetning, analys och presentation av information och kunskap möjlig. Digitalisering underlättar forskning och undervisning genom enklare tillgång till källmaterialet och möjlighet att koppla samman olika områden. Kulturarv i digital form kan användas för att skapa nya och innovativa sätt att utforska, tolka och presentera kulturarvet på, till exempel på webbplatser, i spel, i utställningar, i kulturmiljöer, på besöksmål, genom AI-teknik och i digitala rekonstruktioner.

Läs mer om digitalisering.