Checklista: Digital utställning

Denna checklista består av vägledande frågor för att planera och genomföra en digital utställning. Frågorna utgår från fem projektfaser för att stödja strukturering av arbetsprocessen.

Alla faser, koncept-, resursplanerings-, populariserings-, genomförande- och utvärderingsfasen, tas upp nedan i form av en vägledande fråga och några detaljfrågor.

Observera: Alla frågor och påståenden behöver inte nödvändigtvis gälla för alla projekt, inte heller deras inbördes ordning – de är snarare avsedda att fungera som påminnelser.

Fas 1: Koncept

Finns ett tydligt definierat koncept för utställningen?

 • Definiera ämne och avgränsning.
 • Definiera syfte med utställningen.
 • Definiera målet med utställningen, till exempel enbart lärande eller lärande blandat med underhållning.
 • Ta fram ett utkast för utställningsstrukturen, till exempel en innehållsförteckning.
 • Fatta beslut hur ämnet ska presenteras.
 • Bestäm om utställningen endast ska vara digital eller skapas i relation till en fysisk utställning.
 • Definiera målgruppen eller målgrupperna.
 • Titta igenom relevanta exempel på digitala utställningar.

Finns det en tidsplan?

 • Sätt upp milstolpar.
 • Tänk över möjliga fallgropar och ha åtgärdsplaner redo vid behov.

Fas 2: Resursplanering

Har ni kontrollerat tillgängligheten till och kvaliteten på det material, till exempel bilder, filmer, text, ljud, video och 3D-filer, som ni tänker använda?

 • Kontrollera om det tänkta materialet finns tillgängligt eller kan göras tillgängligt för användning.
 • Kontrollera om det tänkta materialet finns i, eller kan konverteras till, ett lämpligt digitalt format.
 • Kontrollera om det finns information bunden till samhanget, till exempel förklarande texter, som passar målgruppens behov.
 • Identifiera lämpligt material som kan användas för att skapa texter till den digitala utställningen, till exempel katalogtext som kan anpassas för läsning på webben.

Hur ser upphovsrätten ut för det tänkta materialet?

 • Kontrollera vilka delar av materialet som är upphovsrättsligt skyddade.
 • Kontrollera om det material som är upphovsrättsligt skyddat, till exempel högupplösta bilder, video och ljud, kan användas och under vilka villkor.
 • Kontrollera om det går att få nödvändiga tillstånd.
 • Gör tydligt för användarna vad de får göra med fritt respektive upphovsrättsligt skyddat material genom att länka till förklarande texter, till exempel Creative Commons eller Public Domain.

Vilka verktyg behövs för att skapa den digitala utställningen?

 • Undersök om institutionens befintliga verktyg, till exempel ett Content Management System, kan användas eller om särskilda verktyg, till exempel MOVIO eller OMEKA, kan vara ett alternativ.
 • Undersök om särskilda mjukvaruprogram behövs, till exempel för att visa 3D-animationer.
 • Bestäm vilken teknisk plattform som utställningen ska köras ifrån och vilka tekniska krav som finns på denna, samt om en intern lösning kan vara ett alternativ.

Finns personalresurser för att genomföra utställningen?

 • Planera för vilka interna personalresurser som behöver avsättas, till exempel utställningsproducenter, webbprogrammerare, pedagoger.
 • Planera in eventuella externa resurser.
 • Om tillämpligt, undersök hur volontärer skulle kunna involveras, till exempel genom crowdsourcing.

Hur ser finansieringen ut?

 • Beräkna kostnaderna för utställningen, personal, verktyg, genomförande, förvaltning, marknadsföring.
 • Planera finansiering och resurser: interna resurser, sponsring, crowdfunding.

Hur ser det långsiktiga bevarandet ut?

 • Undersök om institutionen har en strategi och process för långsiktigt bevarande, som i sin tur kan tillämpas på den digitala utställningen.
 • Undersök om tillämpliga verktyg och tjänster för långsiktigt bevarande finns vid institutionen.

Fas 3: Popularisering

Ska det finnas interaktiva element i utställningen?

 • Bestäm vilken grad av interaktivitet som kommer att erbjudas besökarna av utställningen. Det kan till exempel vara material som går att ladda ner eller material som användare har skapat.
 • Undersök om nödvändiga resurser finns för att ta hand om eventuell återkoppling från användarna.
 • Bestäm om det ska finnas utrymme för gemenskapsbaserat utbyte, till exempel möjligheter att ladda upp material och dela erfarenheter eller vara med och bidra redan i uppbyggnadsfasen.
 • Bestäm om det ska finnas utrymme för att ändra innehållet i utställningen, när den redan är publicerad, efter dialog med publiken.

Vilka material kommer att integreras i utställningen?

 • Bestäm om det ska finnas material särskilt anpassat till olika målgrupper, till exempel nedladdningsbara, högupplösta bilder, texter, film, ljud.
 • Bestäm om läromaterial för olika utbildningsnivåer ska finnas.
 • Bestäm om det ska finnas ”lek- och lär”-material, till exempel spel, frågesport.
 • Bestäm om det ska finnas informationsmaterial, till exempel elektroniskt nyhetsbrev, eventkalender, blogg.

Finns en plan för spridning av information om utställningen? Bestäm vilka metoder som ska användas:

 • blandad media, till exempel press, workshoppar, konferenser eller andra tillställningar som målgruppen deltar i
 • tryckt media, till exempel flygblad och affischer
  elektroniska kanaler, till exempel mailinglistor, olika forum, RSS-flöden
 • social media, till exempel bloggar, X, Facebook.

Bestäm på vilka sätt utställningen kan göras mer synlig, till exempel sökmotoroptimering för webbsidan och genom att använda lämpliga kanaler för att nå målgruppen.

Fas 4: Genomförande

Finns det redan en narrativ struktur för utställningen?

 • Definiera en detaljerad struktur för utställningen.
 • Definiera vilka material som kommer att visas och på vilket sätt.
 • Definiera relationer mellan objekten, så kallade narrativa kombinationer.

Fas 5: Utvärdering

Finns det en plan för utvärdering?

 • Definiera parametrar för utvärdering, kvantitativa och kvalitativa, till exempel sidvisningar, antal användare, antal nedladdningar.
 • Bestäm metod och verktyg för utvärdering.
 • Dokumentera resultat och analys av utvärderingen.
 • Identifiera vad ni har lärt er genom detta projekt.

Tips på fördjupning

Läs mer om webbplatser som nämns i texten

Om checklistan

Checklistan bygger på en checklista för digital utställning  som togs fram av en internationell arbetsgrupp där Digisam deltog och som sedan redigerades i samråd med experter från Sverige (2015).

Digisams checklista finns i DiVa (diva-portal.org)