En man och en kvinna arbetar med ett föremål vid ett mikroskåp.
Peter Tångeberg och Emma Hocker. Foto: ( CC BY)

E-RIHS – europeisk infrastruktur för Heritage Science

I Europa pågår sedan flera år ett systematiskt arbete med att utveckla infrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvet, E-RIHS, European Research Infrastructure for Heritage Science.

Syftet med E-RIHS är att stödja tolkning, bevarande, dokumentation och förvaltning av kulturarvet. Detta sker genom utveckling av fasta och mobila laborativa resurser, fysisk tillgång till samlingar och arkiv samt digitalt tillgängliga kulturarvsdata.

I januari 2017 initierades en treårig beredningsfas för etablering av E-RIHS, med stöd från European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) och EU-kommissionen, som en ny del i den europeiska forskningsinfrastrukturen. Hittills medverkar 16 länder i uppbyggnadsarbetet och utvecklingen av nationella nätverk för genomförandet. Sverige, Danmark, Rumänien och Österrike är för närvarande observatörer. Riksantikvarieämbetet är kontaktorgan för Sverige.

Arbetet utgår från IPERION-CH, Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, en del av Horizon 2020 samt ARIADNE, Digital Infrastructures for Archaeological Research. Samarbete sker också med ICCROM, JPI (Joint Programming Initiative) DARIAH-EU, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, ICCROM, med flera andra organisationer.

Vad är E-RIHS?

E-RIHS bygger i huvudsak på fyra delar:

  • MOLAB: Mobila laboratorier, med möjlighet att undersöka kulturarvsobjekt direkt på plats.
  • FIXLAB: Tillgång till fasta instrument och storskaliga forskningsanläggningar, som elektronacceleratorer, synkrotroner.
  • ARCHLAB: Tillgång till arkiv, prover och referensmaterial.
  • DIGILAB: Digitala verktyg och tillgång till öppen data.

Därutöver planeras också möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling, kvalitetsutveckling, standardisering, med mera.

Svenskt deltagande?

På vilket sätt kan Sverige medverka i den europeiska infrastrukturen? Under oktober 2017 arrangerade Riksantikvarieämbetet en workshop tillsammans med Göteborgs Universitet. Syftet var att diskutera naturvetenskap och forskning för kulturarvet, behov och utveckling av en nationell infrastruktur, behov av en gemensam svensk strategi samt möjligheterna för Sveriges anslutning till E-RIHS. Läs mer i rapporten Heritage science i Sverige och Europa: Workshop 12–13 oktober 2017 i Visby.

Heritage Science Sverige

Heritage Science Sverige (HSS) är namnet på det nationella nätverk inom heritage science som etablerades 2018 och där Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. Här kan du läsa mer om nätverket.

Sedan november 2018 har Riksantikvarieämbetet och det då nybildade nätverket Heritage Science Sverige tillsammans med andra arrangörer anordnat ett årligt forum. Forumen är tvärvetenskapliga och förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning. Här kan du läsa mer om ämnen från tidigare års forum, samt finna information om kommande forum.