Vilka lärare tar del av museernas verksamhet?

1900 lärare i hela landet svarade på Riksantikvarieämbetets enkät om museer, arkiv och världsarv. Här redovisar vi några av resultaten.

De flesta lärare som svarar på enkäten har besökt ett museum de senaste två åren och den vanligaste orsaken till besök är att det passar in i moment i undervisningen. Den vanligaste orsaken till att inte nyttja museernas verksamhet är istället att det är för långt eller krångligt att ta sig till museet.

De 1900 lärarna är inte en homogen grupp och det finns tydliga skillnader i svaren kopplade till geografiskt läge, ämne och skolform samt till hur länge den som svarat har arbetat som lärare.

Med storstad menar vi Malmö, Göteborg och Stockholm, och med större stad så menar vi de lite större städer som är mindre än de tre största.

Skillnader i baserat på geografiskt läge

Fråga: Har du i din roll som lärare/förskolelärare besökt ett museum tillsammans med dina elever på egen hand?

 

Fråga: Har du i din roll som lärare/förskolelärare nyttjat digitalt material från museerna?

 

Fråga: Varför har du inte tagit del av det utbud som museerna har?

 

 

Fråga: Har du använt material i undervisningen/förskolans verksamhet som du hämtat via webben från museer och arkiv?

Kommentar: Som i de andra digitala frågorna finns även här skillnader kopplat till typ av ort. Här har 33% av lärarna som bor i storstad angett att de har använt material från webben, att jämföra med 13% i kategorin ”större stad”.

Fråga: Ser du ett behov av att använda sådant material i din undervisning/förskoleverksamhet i framtiden?

 

Skillnader i baserat på ämne och skolform

Kommentar: I grundskolan är ämnena i SO uppdelade på 145 timmar vardera för historia, religion, samhällsvetenskap och geografi (totalt 885 timmar SO) medan ämnet svenska har 1490 timmar.

Fråga: Vad skulle få dig som lärare/förskollärare att ta del av museernas verksamhet för skolan/förskolan i högre utsträckning än du gör idag?

 

Om inte skolan kan komma till museet kanske museet måste komma till skolan? 44% anger att de i högre utsträckning skulle ta del av museernas utbud om de kunde erbjuda verksamhet i skolans lokaler. Även här finns det stora skillnader i svaren när det gäller vilken skolform lärarna undervisar i. I förskolan är siffran 54% medan endast 14% av lärarna i årskurs 7-9 vill ha verksamhet i skolans lokaler. Se diagrammet här ovanför.

En tredjedel svarar att bättre marknadsföring skulle få dem att ta del av museernas verksamhet. Här sticker dock särskolan ut, där nästan hälften svarar bättre marknadsföring.

En knapp fjärdedel (23%) av lärarna svarar att en tydligare koppling till skolans styrdokument skulle göra skillnad men det svaret är vanligare för lärarna i åk 4-6 (38%) och gymnasielärarna (43%). Det är bara 8% av lärarna i särskolan som svarat detta. Endast 18% av förskolelärarna vill ha en tydligare koppling till skolans styrdokument.

Något som ofta kommer upp i dialoger är en tydligare koppling till läroplanen. 43% av de som undervisar i andra ämnen än svenska, no, so eller språk vill se en tydligare koppling till läroplanerna. Till exempel slöjdlärare kanske behöver en tydligare koppling för att kunna motivera ett museibesök?

Andel av lärarna i olika ämnen som svarade att tillgång till lättillgängligt digitalt material skulle få dem att i högre grad ta del av materialet

Fråga: Av vilken anledning valde ni att besöka ett museum eller på annat sätt ta del av deras verksamhet?

 

Fråga: Hur förberedde du eleverna/barnen innan ni tog del av museets verksamhet/utbud?

Endast 15% av lärarna förberedde eleverna genom pedagogiskt material från museet de skulle besöka. Det finns dock vissa skillnader mellan ämnen och skolform (åk 4-6: 25%, gymnasiesärskolan: 35%, NO: 27% och SO: 23%).

Fråga: Hur väl upplever du att museets verksamhet är anpassad till skolans/förskolans behov?

 

Skillnader kopplade till lärarnas erfarenhet

I vissa av frågorna kan man förutom de ovan nämnda skillnaderna även hitta vissa skillnader om man delar upp svaren på hur länge de som har svarat har arbetat som lärare

På frågan om varför de inte tar del av museernas utbud så ser man att de som varit lärare kortare än 2 år inte tycker att det är krångligt att ta sig till museet. Där anger endast en fjärdedel att anledningen att de inte tagit del av museers utbud är att det är långt eller besvärligt att ta sig till museet (totalsiffran för alla lärare var 46% och 54% för de som arbetat längre än 21 år).

Fråga: Hur fick du information om den utställning, skolverksamhet eller motsvarande som ni tog del av?

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad