Använd skolans styrdokument

Vill ni vara relevanta för skolan så är det kursplanerna som ni behöver förhålla er till. Skolans verksamhet styrs av läroplanen. För grundskolan heter den Lgr22, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet med utgivningsår 2022.

I läroplanen beskrivs skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, förskoleklass, fritidshem och kursplaner.

Koppla ditt innehåll till kursplanerna

Det finns en kursplan för varje ämne. Kursplanen beskriver ämnets syfte, centralt innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Lärarna planerar sin undervisning utifrån det centrala innehållet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att möta kriterierna för kunskap och betyg, men inte utgå från dem. Kriterierna är för lärarna, och eftersom bedömning och betygssättning bara ska utföras av legitimerade lärare behöver ni inte bry er om dem. Ni kan hjälpa till med att presentera det centrala innehållet genom att paketera ert innehåll så att det får tydliga kopplingar till kursplanen.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet listas stadium för stadium och har en tydlig progression över alla tre stadier och anger vilket innehåll som undervisningen ska ha. Det står ingenting om hur innehållet ska presenteras, så där finns stora möjligheter att vara kreativ! På museer och arkiv finns massor av spännande innehåll och framförallt kunniga och engagerade personer som är experter på att levandegöra innehållet.

Övertolka inte kursplanen

Ett viktigt medskick är att inte övertolka kursplanen. När man besitter stor kunskap inom ett område är det väldigt lätt att se kopplingar som en lekman inte skulle se. Var därför restriktiva med kopplingarna till kursplanen. Hävda bara de mest uppenbara. När ett material används i en grupp kan det falla sig så att eleverna kommer in på fler punkter, men det är inget man kan förutsätta som utvecklare. Se det som en bonus i så fall!

Läroplanerna hittar du på Skolverkets webbplats:

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning