Foto: Staffan Cederborg (CC BY)

Nulägesanalys om museernas digitala förmedling 2018

Riksantikvarieämbetet har 2018 gjort en nulägesanalys av hur svenska museer förmedlar sina samlingar, utställningar och annat innehåll via digitala metoder och kanaler – samt vilka behov som finns på området.

Den färdiga rapporten ger oss kunskap om vilka insatser inom digital förmedling som vi kan stötta museerna med framöver. Den bjuder också på intressant läsning för den som vill se och jämföra hur vanligt det egentligen är med till exempel VR, digitala skyltar och annan digital teknik i Museisverige.

Rapporten bygger på en brett utskickad webbenkät och ett antal uppföljande intervjuer. Bland respondenterna finns både museer med anställd personal och ideellt drivna museer. Svaren visar att det råder förhållandevis stor samstämmighet kring de områden där museerna bedömer att de behöver mest stöd.

De största museerna avviker en aning, men sett till helheten efterlyses i första hand stöd inom digitisering (digitaliseringen av samlingarna), erfarenhetsutbyte och samarbete – samt digitala tekniklösningar. Även upphovsrätt och licensiering av innehåll är frågor som många museer efterfrågar stöd inom. Generellt efterfrågar de större museerna stöd på fler områden än de mindre museerna gör.

Undersökningen visar också bland annat att:

  • Medan de mindre museerna i första hand prioriterar sina fysiska besökare tenderar de större museerna att i högre grad jämställa sina fysiska och digitala besökare. Även när det gäller syftet med att tillgängliggöra samlingarna digitalt har de små museerna det fysiska besöket som främsta incitament
  • Ju större ett museum är, desto större är sannolikheten att de använder digitala format utöver de analoga. Användningen av hemsida och sociala medier är däremot utbredd i alla storlekar och typer av museer.
  • Större museer anger i högre grad än små museer att de gör kvantitativa och/eller kvalitativa mätningar för att följa upp sitt arbete med digital förmedling.
  • Större museer har i större utsträckning krav från sina uppdragsgivare att leverera statistik och annan kunskap om digital användning, medan små museer generellt inte har några krav på mätningar överhuvudtaget när det gäller till exempel uppföljning av webbplatsbesök, interaktioner i sociala medier eller besökare på digitala utställningar.

Intervjuerna med museianställda avslöjar också behov av stöd eller verktyg för digitala utställningar, digital teknik i utställningar, sociala kanaler, testmiljöer för olika externa utvecklingsprojekt (prototyp- och pilotprojekt), utbildningar och guideböcker för bland annat utställningsteknik. Vid sidan av dessa finns också önskemål som att sprida det digitala tänket i organisationen. Vid ett flertal av intervjuerna framkom också att museerna och deras uppdragsgivare har olika uppfattningar i frågor om bland annat digital infrastruktur.

När du vill veta mer