Sillstänget vid Porsholmen, april 1894. Foto: ( PDM)

Arbeta tillsammans

”Det blir bättre när man samverkar!”, sa Elisabeth Standár under vår webbinarium om samarbetet på grundval av öppna kulturarvsdata. Det här citatet sammanfattar perfekt ämnet för sessionen ”Arbeta tillsammans!” var vi utforskar möjligheterna och utmaningarna med att arbeta tillsammans med partners som K-samsök, Europeana och Wikimedia. Från väldigt olika perspektiv delade Maria Carlsson (Riksantikvarieämbetet), Barbara Fischer (German National Library), Elisabeth Standár (Internetmuseum) och Liam Wyatt (tidigare Europeana, nu Wikimedia Foundation) sina insikter i hur samverkan med öppna nätverk och organisationer för kulturarv kan stödja och hjälpa din institution.

Dela datan på nationell och internationell nivå

Maria Carlsson inledde sessionen med en introduktion till K-samsök (presentation). Den är en teknisk infrastruktur för att sammanställa och harmonisera metadata och en webbtjänst för institutioner inom kulturarvssektorn. K-samsöks vision är att erbjuda en åtkomstpunkt till svenska digitala kulturarvsdata för att göra de enkla att hitta och använda. Fler än 70 institutioner delar sina data med K-samsök som ger tillgång till fler än 8 miljoner objekt, däribland museiföremål, fornlämningar, bildsamlingar, arkivhandlingar och mycket mer. K-samsök har också blivit ett viktigt nätverk för sina datapartners för att träffas och diskutera gemensamma utmaningar och problem. Maria påpekade att det finns många fördelar med att dela sina data med aggregatorer som K-samsök: Samlingarna når en bredare publik och kopplas till andra kulturarvsobjekt på andra institutioner. Andra organisationer, men även Riksantikvarieämbetet själv, kan sedan använda ditt material i sociala medier och marknadsföring så att det synliggörs utanför din egen institution.

K-samsök är till mestadels inriktad på svenska kulturarvsinstitutioner – men den kopplar också upp data till institutioner över hela Europa eftersom den är den nationella ackrediterade aggregatorn för Europeana i Sverige. Europeana är den digitala europeiska plattformen för kulturarv. Institutioner från hela Europa kan dela sina data kostnadsfritt med Europeana, och idag kan du upptäcka miljoner objekt på deras webbplats. Europeana erbjuder olika möjligheter att utforska sitt innehåll, från tematiska samlingar till blogginlägg och gallerier. Genom kampanjer som Migration eller Europe at Work samlar Europeana också användargenererat innehåll för att diversifiera vårt kollektiva minne (titta på vår session om detta ämne). Förutom att vara en digital plattform är Europeana också ett nätverk av kulturarvsbranschfolk som organiseras i Europeana Network Association. Där finns många möjligheter att arbeta tillsammans med internationella kollegor om gemensamma utmaningar, till exempel inom områden som upphovsrätt eller effektmätning.

Små flickor plockar blommor på ängen. Leksand, Dalarna. (PDM)

Ta dina data till den globala publiken med hjälp av samarbete

Den tredje möjligheten att arbeta tillsammans med organisationer och nätverk som presenterades var Wikimedia och dess systerprojekt. Liam Wyatt gav en kort introduktion till ämnet:

GLAM-Wiki is the idea of connecting between the cultural heritage or memory institutions and the Wikimedia network of partner websites, affiliate organisations and the wider global community involved in those.”

Han lyfte fram några av de mest relevanta Wikimedia-projekten för kulturarvsektorn och förklarade deras roller och funktioner – från Wikipedia, online-encyklopedin och Wikisource, ett öppet bibliotek, till Wikimedia Commons, en databas för media samt Wikidata, en semantisk databas och det yngsta Wikimediaprojektet.

Efter att ha lärt känna dessa tre organisationer, nätverk och projekt. Från den nationella (K-samsök) och europeiska (Europeana) till den globala (Wikimedia) nivån, diskuterade vi med Liam och Barbara Fischer chanserna och utmaningarna att samarbeta med dessa. De förespråkade för öppen tillgång till digitala kulturarvsdata – och hur det inte bara är i användarnas intresse utan också för minnesinstitutionerna egna. Synlighet för sina samlingsdata, men också för institutionen själv var följande ett av de viktigaste argumenten som nämndes i diskussionen:

“Sharing your data with an aggregator such as Europeana or K-samsök will increase your visibility and will also help you to get connected to a community that is interested in your data and might like to enrich your data as well.” Barbara Fischer

Att nå ut till befintliga och nya målgrupper online var en viktig del av diskussionen. För de flesta GLAM-institutionerna är kommunikation och kunskapsspridning kring samlingarna en kärnuppgift. I samtiden finns det fler sätt att engagera publiken – utifrån din data.

Särskilt på det digitala området söker publiken inte passiv kommunikation eller top-down information. Samarbetet med Wikimedia-projekt, Europeana eller K-samsök öppnar också nya möjligheter att engagera målgrupperna på ett deltagande viss. Volontärer kan hjälpa dig att hitta nya perspektiv på dina samlingsobjekt, återanvänder dem och länka dem till (digitaliserade) samlingar över hela världen.

“It’s not users – it’s a community. User-generated content or UGC is uploading my own stuff – community requires that there’s actually interaction and engagement among and between the people.” Liam Wyatt

Det finns tyvärr ofta ett fokus på stora, nationella institutioner inom kulturarvssektorn – men i diskussionen påpekade talarna att mindre institutioner kan ha fördelar med att öppna sina samlingar på digitala sätt: De är flexiblare och kan förändra sig snabbare än stora institutioner. Det är inte en institutions storlek på eller datamängd som spelar en stor roll när du vill samarbeta med dessa nätverk, utan din datakvalitet – en chans för mindre institutioner i Open GLAM-världen.

Värd en blomma, Vretstorp. 15 januari 1955.Foto: (PDM)

Bli öppen för att sprida din kunskap

För vår sista presentation vände vi oss till det specifika perspektivet av små institutioner och lyssnade på Elisabeth Standárs erfarenheter med Wikipedia som kanal för kulturarvsinstitutioner (presentation). Internetmuseum är en relativt ny och rent digital institution. De funderade på hur museet skulle kunna uppfylla sitt uppdrag att sprida kunskap om internethistorien på ett öppet sätt. De vände sig till Wikimedia Sverige och anlitade en Wikipedian i Residence, Emma Rydberg. Hon började skriva och berika Wikipediaartiklar och använde museets referenser och kunskap. Syftet med detta pågående samarbete var först att göra det enklare för användarna att hitta fakta om internethistoria på en plats online var många människor vänder sig för att hitta information – Wikipedia. Men de ville också öka den organiska trafiken på Internetmuseums webbsida. Sista målet var att etablera Internetmuseum som en informationskälla på webben. I slutändan presenterade Elisabeth statistiken om deras webbplatstrafik – och den organiska trafiken har ökat nästan femfaldigt sedan de började att använda sig av Wikipedia som en kanal.

Sammanfattningsvis – varför ska vi arbeta tillsammans? Eftersom samarbete är grundläggande för den digitala världen:

“The digital transformation makes it easy for you to cooperate – but it also asks you to do so.  If you’re just staying by yourself, you are not really taking advantage of digital transformation.” Barbara Fischer

Att ta med sig

  • Det finns många olika organisationer och nätverk som en kulturarvsinstitution kan samarbeta med om man vill öppna och dela sina insamlingsdata online, till exempel K-samsök, Europeana och Wikimedia.
  • Att dela institutionens data med olika nätverk och aggregatorer kan öka din synlighet samt länka dina samlingar till kulturarvssamlingar i hela världen.
  • Att nå ut till nya målgrupper på nätet kan också hjälpa dig att hitta nya perspektiv på samlingarna – och om du interagerar med din publik online kan volontärer hjälpa dig att berika din data eller skapa nytt med den.
  • Att dela kunskapen baserad på din samling är en av kärnuppgifterna i de flesta GLAM-institutionernas uppdrag – och att arbeta tillsammans med K-samsök, Europeana, Wikimedia eller andra kan hjälpa dig att uppnå detta mål.

Gå till nästa session: Upphovsrätt mellan skydd och demokratisk frihet!

Mer information

Europeana

K-samsök

Wikimedia