Att publicera 3D-modeller på externa plattformar

I första hand lyfter vi fram god praxis vid publicering av 3D-modeller av föremål, byggnader och mindre, fasta fornlämningar på externa plattformar. Men för att sätta in publicering av 3D-modeller i ett sammanhang, ger vi även en övergripande beskrivning av tillvägagångssättet när vi skapar 3D-modeller.

3D-modeller – både i digital form och som utskrivna objekt, har många möjliga användningsområden i både intern och publik verksamhet. 3D-modeller bör inte ses enbart som ett mål och en metod i sig självt, utan också som ett komplement till, och ett sätt att berika andra medier och informationskanaler. För allt digitaliseringsarbete, oavsett om det sker i 2D eller 3D, finns ett flertal gemensamma frågeställningar och arbetsprocesser. Därför innehåller dessa sidor även en sektion som behandlar allmänna frågor och riktlinjer rörande digitalisering och spridning av digitalt material.

3D-teknik – ännu relativt nytt

För tillämpning inom kulturarvsområdet har arbetet med 3D-modeller fortfarande ofta karaktären av experimentell verksamhet. För att ge exempel på möjliga tillvägagångssätt vid arbete med framställning, publicering och användning i praktisk verksamhet av 3D-modeller, hittar du även en länksamling, med hänvisningar till relevanta 3D-projekt, som fördjupad kunskaps- och inspirationskälla.

Att publicera 3D-modeller

Sketchfab och Wikimedia Commons är i dagsläget de största och mest användbara publika plattformarna för 3D-modeller. Det finns också fler plattformar för publicering av 3D-modeller – hit hör t.ex. Scan The World
och Tingiverse. Att publicera på redan etablerade externa plattformar ökar tillgängligheten till, och kunskapsutbytet kring 3D-modeller. Att publicera på mer än en publik plattform ökar ytterligare tillgängligheten och möjligheterna att nå ut till nya målgrupper.

Att tänka på inför publicering

  •  Varför skall detta föremål publiceras som 3D-modell?
  •  Ökar en 3D-modell förståelsen för, och upplevelsen av föremålet?
  •  Kan modellen och informationen kring denna användas i pedagogiskt syfte? (Är ett krav för publicering på Wikimedia Commons.)
  •  Målgrupp? Hur kan man öka möjligheterna att nå ut till denna målgrupp genom att till exempel även publicera modellen på sociala medier?

Sammanhang och kompletterande information

För att de 3D-modeller som laddas upp på externa plattformar skall bli begripliga, sök- och användbara, är det viktigt att de åtföljs av så utförlig information som möjligt. Gärna också länkar till artiklar och webbplatser där relaterad information och källor finns.

Att publicera 3D-modeller, både på den egna webben och på externa plattformar, ger dig också möjligheter att komplettera modellen med utökad information genom till exempel foton, teckningar, kartor, film, ljud, länkar till fördjupad information i exempelvis Wikipediaartiklar, med mera.

En 3D-modell av en laserskannad hällristning kan du förutom en beskrivande text och speakerröst också komplettera med foton och frottagebilder som visar förtydligade (imålade) bilder av aktuella ristningar, och i förekommande fall även olika tolkningsförslag. Vid publicering på Sketchfab är det också möjligt att lägga in annoteringar med info om detaljer i modellen.

En vanlig fråga – får andra ladda ner och använda modellerna?

Wikimedia Commons innehåller endast material som inte omfattas av upphovsrätten eller som ligger under någon fri licens, i första hand de Creative Commons-licenser som tillåter att materialet även kan användas kommersiellt och spridas i förändrad form. Även filformaten skall vara fria, vilket gör att du inte kan använda filformat som skyddas av patent på Wikimedia Commons.

Läs mer om publicering på Wikimedia Commons

På Sketchfab väljer du om modellerna skall vara ”display only” eller ”display and download” under någon av Creative Commons-licenserna. Rekommendationen är att använda den öppna licensen (”CC Attribution”) och tillåta nedladdning, för att medge största möjliga användbarhet och tillgänglighet.

Läs mer om publicering på Sketchfab

Se instruktionsfilmer, som går igenom de olika stegen vid publicering av en 3D-modell på Sketchfab