Göra själv eller anlita extern kompetens

Beroende på vilken kompetens som redan finns internt, och hur omfattande 3D-digitalisering som skall utföras, finns olika för- och nackdelar med att göra själv respektive att anlita extern kompetens för framställning av 3D-modeller.

Den mest användbara tekniken för fotorealistiska 3D-modeller av föremål, byggnader och mindre, fasta fornlämningar är fotogrammetri. Det är en till stor del manuell process, där utförarens kunskaper och erfarenheter är avgörande för slutresultatet.

Att skapa 3D-modeller genom fotogrammetri är också tidskrävande, och förutsätter tillgång till en dator med prestanda motsvarande kraftfulla speldatorer. Om man ska skapa 3D-modeller där precision, inte minst över stora ytor (till exempel hällristningar), är av betydelse, är laserskanning att föredra framför fotogrammetri. Utrustningen är emellertid extremt dyr, och blir snabbt föråldrad.

Grundförutsättningar

Väljer du att skapa 3D-modeller genom fotogrammetri själv, behöver du grundläggande kunskaper om foto och en basutrustning för föremålsfotografering, tillsammans med lämplig mjukvara och en speldator. Information och råd om tillvägagångssätt, hård- och mjukvara vid både fotografering, 3D-rendering och publicering finns bland annat på Sketchfabs eget forum, samt på Youtube och olika forum knutna till aktuella mjukvaror för skapande av 3D-modeller.

Räkna dock med en del tidskrävande ”trial and error” i början, eftersom alla 3D-objekt är unika, och de programvaror som används vid skapande av modellerna har olika för- och nackdelar. Läs mer t.ex. om hur Livrustkammaren har arbetat med digitalisering i 3D. 

Gör det själv – fördelar

 • Allt arbete görs på plats – enkel tillgång till föremål i magasin och utställningar.
 • Kontroll över hela processen.
 • Lätt att göra förändringar, utifrån egna och nytillkomna önskemål under pågående projekt.
 • Ett sätt att samla erfarenheter och kunskaper för kommande projekt.
 • Inget behov av avtal som reglerar ägande- och nyttjanderätt till framställt material av externa leverantörer.

Gör det själv – nackdelar

 • Kompetens och erfarenheter finns inte internt.
 • Tids- och resurskrävande att utbilda personal.
 • Låg produktionskapacitet och ineffektivt arbetsflöde på grund av bristande kunskaper och erfarenheter hos personalen, samt avsaknad av tillgång till professionell teknisk utrustning, hård- och mjukvara.
 • Kostnader för inköp av utrustning och mjukvara, som det i de flesta fall inte finns intern kompetens att hantera utan utbildning och praktik.

Anlita extern kompetens – fördelar

 • Hög kvalitet på produktionen och ett effektivt arbetsflöde.
 • Kostnader enbart för den tid som används för effektiv framställning av 3D-modeller, och inte för utbildning, försöksverksamhet och lösning av tekniska problem med egen personal.
 • Mindre risk, och effektivare utnyttjande av tid och ekonomiska resurser.

Anlita extern kompetens – nackdelar

 • Lägre grad av direkt kontroll över processen, och begränsade möjligheter att göra förändringar i ett pågående projekt.
 • Föremål hanteras av utomstående.
 • Externa utförare har begränsad kunskap om historiskt/arkeologiskt material och museal förmedlings- och bevarandeverksamhet.
 • Nödvändigt att teckna avtal kring ägande- och nyttjanderätt till det material som framställs.