Planering av arbetet

Innan arbetet med att skapa 3D-modeller påbörjas: Gör en plan för hur, och i vilket syfte de färdiga 3D-modellerna skall användas, och anpassa sedan genomförandet till exempel genom att välja digitaliseringsmetoder, licensiering och kanaler för publicering efter ändamålet.

Planering är av avgörande betydelse för att uppnå ett gott resultat vid framställning och publicering av 3D-modeller, samt för att kunna upprätta avtal med eventuella externa utförare. För att de färdiga modellerna skall bli  begripliga, sök- och användbara, måste de i samband med publicering även åtföljas av beskrivande text, metadata och taggar, samt eventuella länkar till fördjupad information på andra platser. I planeringsarbetet ingår också insamling och sammanställning av information kring objektet.

Börja i liten skala

Börja i liten skala – med ett eller ett fåtal objekt. Utvärdera resultatet av publiceringen innan nästa objekt digitaliseras och publiceras.

Grundläggande frågeställningar

 • Vad skall digitaliseras som 3D-modell, och varför?
 • Vilken är den huvudsakliga målgruppen?
 • Vilka resurser finns just nu, i form av finansiering, tid, kompetens, personal och teknisk utrustning?
 • Kommer projektet att behöva externa resurser för att kunna genomföras?
 • Hur ser tidsplanen ut, om externa ekonomiska resurser i form av projektmedel behövs? Ansöknings- och handläggningstider för projektmedel?

Förankring i organisationen

Har museet/institutionen någon övergripande vision, till vilken framställning och publicering av 3D-modeller kan kopplas? Vilken/vilka och hur?

Skapa som en del i planeringsarbetet,mätbara och realistiska mål för framställning och publicering av 3D-modeller utifrån denna/dessa vision/er.

Vad är den övergripande målsättningen med att skapa och publicera 3D-modeller?

 • Bevarande: Är 3D-modellerna ett sätt att bevara föremål, byggnader, fornlämningar och miljöer som är utsatta för slitage och riskerar att snabbt förstöras av människor, klimat, med mera?
 • Dokumentation, som en del i konserveringsarbete.
 • Ökad tillgänglighet: Ökar 3D-modellerna tillgängligheten till objekt som finns på svårtillgängliga platser, i magasin, med mera? Ökar 3D-modellerna tillgängligheten till utställningar, byggnader och miljöer för personer med olika former av funktionsnedsättningar?
 • Ersätta eller komplettera fysiska objekt i samlingar, utställningar och extern verksamhet med digitala eller 3D-printade.
 • Komplettera fysiska utställningar med digitala modeller på skärm (med möjlighet att visa till exempel olika byggnadsstadier, inre osynliga konstruktioner, ursprungligt utseende, med mera) och/eller som 3D-utskrifter.
 • Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet.
 • Annat?

Målgrupper

 • För vilka målgrupper skapas och publiceras 3D-modellerna?
 • Vilka är målgruppernas behov? (Tillgänglighet, sökbarhet, utbildning, forskning, besiktning inför in- och utlån osv.)
 • Vilka skall ha tillgång till 3D-modellerna? Nu och i framtiden?
 • Ska andra fritt kunna ladda ner, skriva ut, bearbeta och återanvända modellerna (även kommersiellt) i till exempel VR- och AR-applikationer?

Frågor som kan vara till hjälp i både urvals- och utvärderingsarbete:

 • För vem och varför görs publiceringen av 3D-modeller?
 • Når vi ut till målgruppen/målgrupperna via de kanaler vi väljer för publicering och informationsspridning?
 • Upplever målgruppen/målgrupperna de 3D-modeller vi valt att publicera som relevanta?

Finansiering

Hur skall 3D-digitaliseringen finansieras?

 • Vilka ekonomiska resurser finns redan?

Kostnader att ta med i beräkningen:

 • Teknisk utrustning, till exempel kamera och belysning för fotogrammetri, samt dator och mjukvara för 3D-rendering, om modellerna skall framställas internt.
 • Fortbildning för personal som skall arbeta med 3D-modeller.
 • Arbetstid – internt och/eller externt för framställning och publicering av 3D-modeller.
 • Arbetstid internt för att framställa, publicera och uppdatera information tillsammans med aktuella 3D-modeller.
 • Långsiktigt underhåll och uppdatering, lagring, backup och migrering av data.

Tidsplan

 • Sätt en tidsplan, med tydliga mål och avslutningsdatum för varje delmål.
 • När skall hela projektet vara avslutat?
 • Avsätt tid för utvärdering

Projektets arbetsuppgifter och utförare

 • Identifiera behovet av arbetskraft i projektet, och vem/vilka som skall utföra de olika arbetsuppgifterna.
 • Finns kompetensen internt, eller kommer externa specialister att behöva anlitas för någon del av projektets genomförande?

Arbetsuppgifter och utförare

 • Projektledare.
 • Fotograf (fotogrammetri).
 • Utförare av skanning (laserskanning).
 • Publicering på den egna webben och externa plattformar.
 • Framställning av informationstexter för publicering och arkivering.
 • Bildbehandling, rendering och 3D-modellering.
 • Anpassning av 3D-modellerna för användning i till exempel utställningar, pedagogisk verksamhet, guidning, VR- och AR-applikationer.

Teknisk utrustning, hårdvara och mjukvara

Framställning av 3D-modeller i dess enklaste form kan, genom tekniken fotogrammetri, genomföras med samma typ av utrustning som för föremålsfotografering: digital systemkamera, stativ, lampor och ljustält, kompletterad med dator och mjukvara för rendering av 3D-modeller.

 • Kommer arbetet med 3D-digitalisering att genomföras fortlöpande, så att det finns behov av komplett utrustning på plats?
 • Eller kommer arbetet att genomföras av externa experter med tillgång till egen utrustning?
 • Vilken utrustning finns redan?
 • Vad, om något, behöver köpas in? Finns utrymme i budgeten eller måste extra medel sökas?
 • Kan utrustning hyras eller lånas in?

Utrustning för arbete med 3D-modeller

 • Fotoutrustning / skanner.
 • Dator och mjukvara.
 • Backup och lagring.
 • Medier för visning av modeller i utställningar, pedagogisk verksamhet, med mera.

Publicering och tillgänglighet

Var kommer den färdiga 3D-modellen att publiceras?

 • Egen webb
 • Sketchfab
 • Wikimedia Commons
 • Sociala medier
 • Ksamsök
 • Övriga plattformar?
 • Vem ansvarar för att 3D-modellen publiceras tillsammans med relevant information och metadata?
 • Hur sprids och tillgängliggörs denna information?
 • Vem ska ansvara för långsiktigt underhåll och uppdatering av information, länkar, Wikipediaartiklar, kommunikation på sociala medier?
 • Vem ska ansvara för att informera personal som ska använda 3D-modeller om mediets funktioner, användningsområden och möjligheter – som resurs i pedagogiskt arbete, guidning, utställningar, osv. ?