Riksantikvarieämbetet och Slussen

Riksantikvarieämbetet får ibland frågan om varför myndigheten inte agerar mot förändringsplanerna vid Slussen i Stockholm. Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren.

Är inte Slussen viktig?

Jo, Slussen är viktig. Den ingår i riksintresset för kulturmiljö Stockholms innerstad med Djurgården. Riksintresset är omfattande och innehåller en mångfald av uttryck för stadens utveckling genom alla epoker från medeltid till nutid. Slussen framhålls som ett uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande.

Varför agerar inte Riksantikvarieämbetet för att stoppa planerna för Slussen?

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att peka ut riksintressen för kulturmiljön. Det är också möjligt för ämbetet att avveckla befintliga riksintressen för kulturmiljön och att ändra beskrivningar av dessa. När det gäller att bedöma om befintliga riksintressen riskerar att påtagligt skadas på grund av olika förändringar är det länsstyrelsen som har det statliga, regionala ansvaret. I fallet Slussen är det Länsstyrelsen i Stockholms län som gör bedömningen om förändringar av Slussen påtagligt skadar riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Riksantikvarieämbetet får inte överpröva länsstyrelsernas bedömning. Det är en uppgift som förvaltningsdomstolarna har.

Men borde inte myndigheten kunna säga någonting?

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet och ska hålla sig till det uppdrag och den roll som den fått av riksdag och regering. Annars sätter vi oss över det demokratiska system som gäller i Sverige. Frågan om Slussen har gått vidare till prövning vid Mark- och miljööverdomstolen. Vid en sådan överklagandeprocess kan Riksantikvarieämbetet yttra sig bara om domstolen begär det. Riksantikvarieämbetet har inte fått någon sådan begäran när det gäller Slussen och har därför inte någon roll i denna fråga.