Projekt

På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med ett flertal projekt och samarbeten.

Här presenterar vi några av våra projekt utifrån ämnesområde.

Arkeologi, fornlämningar och fynd

Projekt Urdar

Projekt Urdar är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att bevara och tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation så att den kan användas för forskning och kunskapsuppbyggnad.

Runsvenska skrifttraditioner

Syftet med projektet är att studera likheter och olikheter i det vikingatida skriftsystemet med utgångspunkt i de uppländska runinskrifterna och att undersöka hur dessa förändringar har gått till och hur den vikingatida runraden användes som skriftsystem på olika platser.

Runristandets dynamik

Syftet med projektet är att uppnå en syntes om runristares relationer till varandra och deras betydelse i samhället under vikingatid och tidig medeltid.

EU-projekt

Kulturarvsinkubatorn

Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.