Extern referensgrupp

Anledningarna till att referensgruppen skapades var flera. Det handlade om att ta hand om det stora intresse som fanns för utvecklingsarbetet och den uttalade viljan från flera organisationer och personer att aktivt delta i detta. Referensgruppen blev därmed en av flera kanaler för att förankra och sprida information om utvecklingsarbetet. Men det handlade också om att få in viktig kunskap och erfarenheter i projektarbetet – och som rörde allt från praktiska värderingssituationer i den dagliga verksamheten utanför Riksantikvarieämbetet till teoretiska resonemang om värde och värdering.

Projektgruppen hade fyra heldagsmöten (mars 2012, oktober 2012, maj 2013 samt juni 2014) med referensgruppen, men också ett flertal separata möten med urval av representanter för att diskutera specifika frågor. Därutöver lämnade flera representanter skriftliga synpunkter på textutkast och manus under olika skeden av utvecklingsarbetet.

Projektets diskussioner med den externa referensgruppen och de olika deltagarnas både muntliga och skriftliga synpunkter hade mycket stor betydelse för utvecklingsarbetet.

Följande organisationer och personer ingick i referensgruppen:

Länsstyrelser
Mia Geijer, Länsstyrelsen Örebro län,
Mattias Sörensen, Länsstyrelsen i Jönköpings län (ersättare Birthe Pedersen Sieurin, Länsstyrelsen Kalmar län),
Anna Molin, Länsstyrelsen Västernorrland,
Liselott Blombäck, Länsstyrelsen Uppsala län (ersättare Kerstin Fogelberg, Länsstyrelsen Västmanlands län)

Länsmuseum
Richard Edlund, Kalmar läns museum

Kommun
Jan Melander, Västerås kommun

Universitet
Ola Wetterberg, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Ingrid Sarlöv-Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Statens Fastighetsverk
Anders Bodin

Boverket
Suzanne Pluntke

Hembygdsförbundet
Maja Flygt

Svenska kyrkan
Henrik Lindblad,
Richard Isaksson

ICOMOS
Hélène Svahn-Garreau

Trafikverket
Johan Bergkvist

Studio Västsvensk Konservering
Sara Roberts

ICOM
Monica I Gustafsson

Tyréns
Johanna Alton

Statens konstråd
Karin Hermerén

Statens maritima museer och Transporthistoriska museer
Andréas Olsson,
Fredrik Blomqvist

Riksantikvaren, Norge
Even Gaukstad