Frågor och svar om FoU för kulturarv och kulturmiljö

Här har vi samlat några återkommande frågor om Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet. Bläddra ner för att se alla frågor och svar.

Vem kan söka?

Vilka typer av projekt kan jag söka?

Hur ska jag söka?

Vilka regler gäller för ekonomin?

Vad händer efter att jag har sökt?

Vart vänder jag mig för hjälp?

Vem kan söka?

Behöriga att söka är forskare med doktor­sexamen som är verksamma vid univer­sitet och högskolor, museer, forsknings­institut eller inom kulturarvsområdet. Den sökande ska också vara projektledare för projektet med en tjänst­göringsgrad om minst 10 procent av heltid.

Riksantikvarieämbetet uppmuntrar tvär- och mångvetenskapligt samarbete över institutions- och sektorsgränserna. Stor vikt läggs vid att resultaten sprids inom myndigheten, kulturarvsområdet och universiteten.

Krävs doktorsexamen för att kunna söka?

Ja, det krävs att projektledaren har en doktorsexamen för att kunna söka FoU-medel.

Får en doktorand medverka i projektet?

Riksantikvarieämbetet finansierar inte forskarutbildning. En forskarstuderande kan dock ingå som projektmedarbetare i ett projekt och genomföra begränsade forskningsuppgifter.

Var ska jag vara anställd?

Projektledaren för ett beviljat projekt ska vara anställd av medelsförvaltaren (vanligen universitet och högskolor, forskningsinstitut eller institutioner inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet) när bidragsperioden börjar, om inte Riksantikvarieämbetet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du som projektledare behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Det krävs dock att både projektledaren och behörig firmatecknare för medelsförvaltaren skriver under beslutskontraktet när projektet blivit beviljat, och ansökan måste därför först förankras hos den tänkta medelsförvaltaren.

Vilka typer av projekt kan jag söka?

Man kan söka tre olika projekttyper:

  • Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Fortsättningsprojekt
  • Förstudier/kunskapsunderlag

Se beskrivning av projekttyperna i anvisningarna.

Kan jag beviljas flera bidrag?

Ja, det är möjligt.

Kan jag söka om jag har ett pågående projekt med bidrag?

Ja, du kan söka för nytt projekt även om du redan har ett pågående så kallat fortsättningsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet.

För hur många år kan jag söka bidrag?

Bidrag kan sökas för insatser som är ett- eller tvååriga det vill säga sträcker sig över perioden 2024-2025.

Hur ska jag söka?

Ansökningsförfarandet sker i ett online-system via Riksantikvarieämbetets hemsida. Du måste skapa ett personligt konto i systemet innan du ansöker. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid och tänk på att online-systemet kan ha hög belastning i anslutning till sista ansökningsdag. Endast fullständiga ansökningar tas upp till beredning.

Måste ansökan göras färdig vid ett tillfälle?

Nej, du kan logga in och ut och arbeta med din ansökan i ansökningssystemet fram till dess att du väljer att skicka in ansökan digitalt senast sista ansökningsdagen.

Vilket språk ska jag använda?

Du kan använda svenska eller engelska.

Vad händer om ansökan är ofullständig?

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktioner. Är din ansökan ofullständig eller inte följer instruktionerna kan detta antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avvisas och inte behandlas.

Ska särtryck, avhandling eller manuskript bifogas?

Nej.

Ska rekommendationsbrev bifogas?

Nej.

Hur stor chans är det att min ansökan beviljas?

Antalet beviljade ansökningar skiftar från år till år. Vanligtvis lämnas omkring 60–80 ansökningar in och cirka 20 ansökningar beviljas.

Vilka regler gäller för ekonomin?

Riksantikvarieämbetet ger full kostnadstäckning för de projekt som får bidrag.

Vilka regler gäller för indirekta kostnader/OH-kostnader?

Indirekta kostnader (OH-kostnader) är det administrativa påslag som de deltagande institutionerna tar ut.

Indirekta kostnader anges separat i budgetdelen i ansökan och ska specificeras per deltagare och institution. Extra medel kan normalt inte sökas för datorer, litteratur eller utrustning. Detta ingår i de indirekta kostnaderna.

Vad räknas som direkta respektive indirekta kostnader?

Riksantikvarieämbetet anger ingen modell för denna beräkning utan överlåter till medelsförvaltarna att enligt sina modeller beräkna indirekta kostnader. Du som söker ska kunna få uppgifter om vilka indirekta kostnader som ska anges direkt från din institution och inte behöva beräkna dessa själv.

Vad gäller för medfinansiering?

Sökande vid myndigheter med FoU-anslag 1:4 måste bidra med medfinansiering av projektet. Medfinansiering kan ske till exempel med inkind -insatser och ska bestå av minst 10 procent av projektets totala budget.  I övriga fall ses medfinansiering som något positivt, men inte obligatoriskt.

Vad gäller för tryckkostnader och öppen tillgång (open access)?

Projektets resultat ska spridas till kulturarvs- och kulturmiljöområdet genom publikationer, seminarier och konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter. Kostnader för framtagande av manus till projektpublikation ska rymmas inom projektets anslagsram och räknas med i ansökan.

Kostnader för tryckning, öppen tillgång och andra publiceringskostnader ska inte tas med i projektansökan. Bidrag för sådana kostnader söks separat från Riksantikvarieämbetet, och ansökan kan göras när som helst under året.

Forskning som är helt eller delvis finansierad av Riksantikvarieämbetet ska publiceras med öppen tillgång, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet i enlighet med nationella riktlinjer som utarbetas av Vetenskapsrådet.

Vad händer efter att jag har sökt?

Du får en bekräftelse om att din ansökan är registrerad när du skickat in din ansökan online.

Vad händer om ansökan kommer in för sent?

Om vi får in din ansökan för sent kommer ansökan att avvisas, det vill säga inte behandlas.

Hur gör jag om jag vill ändra i en redan registrerad ansökan?

Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Är min ansökan allmän handling?

Ja, när den är slutregistrerad.

Hur får jag reda på om min ansökan har beviljats?

Beredningsprocessen tar cirka 3 månader. Alla som har sökt får ett skriftligt besked i januari. Beviljade bidrag publiceras också på vår webbplats kort efter att fördelningsbeslut har fattats, i slutet av december/början av januari.

Kan jag överklaga beslut om avslag?

Nej.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Kontakta FoU-kansliet via e-post: fou@raa.se