Forskningsprogram FoU

FoU-programmet genomförs under en femårsperiod med årliga utlysningar av anslaget för finansiering av projekt, seminarier och konferenser. Utvecklingsarbeten i anknytning till kulturarvsverksamheten stödjer tillämpningen av projektresultat och ny kunskap.

FoU-programmet utgår från Riksantikvarieämbetets uppdrag och verksamhetsidé samt de utmaningar som samhällsförändringar skapar för kulturarvet och kulturarvsarbetet nationellt och regionalt i global relief. Det aktuella programmet bygger på analyser av forsknings- och utvecklingsbehov och efterfrågar FoU-projekt för kulturarvs- och kulturmiljöarbetet utifrån fyra olika forskningsteman.

Riksantikvarieämbetets ansvar för att kulturarvet bevaras och brukas styr forskningens inriktning. Det är viktigt att vi stärker den vetenskapliga grunden för det dagliga kulturmiljöarbetet genom att behandla både metodiska och teoretiska problem.

Behovet av ett mångvetenskapligt angreppssätt är stort och vi lägger särskild vikt vid kontakten med ämnesövergripande forskningsmiljöer. Resultaten ska ha tydlig relevans och tillämpbarhet och de ska kunna användas av såväl länsstyrelser, museer och Riksantikvarieämbetet som ideella organisationer och allmänhet.

Flertalet av de projekt som Riksantikvarieämbetet stöder med FoU-medel bedrivs vid universitet, högskolor och av den egna myndigheten och andra kultur institutioner, ofta av projektanställd personal.

Forskningsproblem kan formuleras av såväl myndigheten som av forskaren och dialog är viktig inför ansökningsförfarandet. Eftersom kulturmiljöområdet är tvärsektoriellt till sin karaktär krävs ofta samarbete och samfinansiering med andra institutioner.

Finansierade projekt under programperioden finns att nå via vår FoU-Katalog.

Se Forskningsprogram och fördelningsbeslut