Om FoU

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget ska främja kunskapsuppbyggnad och hålla forskningen levande inom området kulturarv och kulturmiljö samt på de centrala museerna.

Forskning och utveckling bedrivs framför allt genom att fördela medel till externa projekt. Riksantikvarieämbetet finansierar ibland även interna projekt eller beställer uppdragsforskning som kan vara antingen intern eller extern.

Riksantikvarieämbetet samverkar också med andra forskningsfinansiärer, bland annat genom gemensamma utlysningar inom JPI, det europeiska forskningssamarbetet. Nu pågår även utlysningar till forskningsagendan Hållbart samhällsbyggande, se Formas.

Syftet med FoU för kulturarv och kulturmiljö

Syftet är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som förtydligar och stärker de historiska och humanistiska perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten ska stödja kulturarvsområdets och angränsande samhällssektorers långsiktiga arbete och ge inspiration till fortsatt förändringsarbete.

Riksantikvarieämbetets forskningsprogram

Huvuddelen av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag fördelas en gång om året genom den utlysning som är kopplad till Riksantikvarieämbetets femåriga forskningsprogram och dess temaområden. Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö har tagits fram i bred samverkan inom Riksantikvarieämbetet tillsammans med representanter för det akademiska området samt länsstyrelser och länsmuseer. Årliga prioriteringar inom respektive temaområde kan göras vid utlysningen för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Bidrag kan sökas för finansiering av projekt, förstudier och nätverk. Dessutom kan projekt som fått bidrag från Riksantikvarieämbetet när som helst under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer som producerats inom ramen för projektet. Detta görs i särskild ordning. Kontakta FoU-handläggarna för mer information.

Förutom ovanstående bidragssystem kan Riksantikvarieämbetet löpande beställa uppdragsforskning i anslutning till FoU-programmet. Riksantikvarieämbetet definierar då forskningens art och omfattning och är nyttjanderättshavare samt förbehåller sig rätten till resultatet. Forskningsuppgiften kan utföras av forskare som anställs av Riksantikvarieämbetet och kan bedrivas vid myndigheten eller annan institution.

Syftet med FoU för centrala museer

Anslaget ska användas för forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och förmedlande verksamheter.

Forskningsprojekten får gärna ske i samarbete med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola och bör bidra till museiområdets utveckling.

Kontaktpersoner FoU

Jennifer Martin Schuch, FoU-handläggare, jennifer.martin.schuch@raa.se
Hedvig Schönbäck, FoU-handläggare, hedvig.schonback@raa.se

 

Research and Development

The Swedish National Heritage Board leads the work of the cultural heritage sector in strengthening the knowledge about the content and change of the cultural environment by supporting research and development.

Read more