Om FoU

Riksantikvarieämbetets arbete grundas på kunskap om kulturarvet och om hur kulturarvet utvecklas och används i samhället.

En viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet är att identifiera och uppmärksamma behov av kunskap, både inom organisationen och i samhället i stort. Myndigheten ska också överblicka kunskapen på kulturarvsområdet, inom traditionella och nya kunskapsfält utifrån en omvärldsanalys.

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Forskning och utveckling bedrivs framförallt genom externt finansierade projekt, men ibland även i interna projekt och genom direkta uppdrag som kan vara både interna och externa.

Målet är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som förtydligar och stärker de historiska och humanistiska perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling och som ger kulturarvsområdet och angränsande samhällssektorer kraft att arbeta långsiktigt, samt ge inspiration för fortsatt förändringsarbete.

Det uppnås genom att satsa på forskning och utveckling som:

  • samlar, ger överblick och formaterar kunskap som kulturarvsarbetet behöver
  • undersöker på vilka sätt humanistiska och historiska perspektiv kan bidra till ett hållbart samhälle och därigenom verkar för hur kulturarvet värderas högre i samhället
  • stödjer och utvecklar kulturarvsarbetet så att det kan verka sektorsövergripande och tillgodose behovet av särskilt kunnande inom kulturmiljövården
  • placerar kulturarvsfrågan inom relevanta samhällssektorer och akademiska ämnesområden. Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och mångdisciplinär, främja forskning och utveckling som integrerar flera samhällssektorer som till exempel miljö, energi, teknik och sociala perspektiv. Forskningen ska även utveckla kommunikationskunskap, historiedidaktik och kunskap om hur kulturarvet kan förmedlas och tas emot
  • utgår från ett forskningsprogram som är framåtsyftande, flexibelt och behovsstyrt. För att programmet ska svara mot detta mål tas det fram i bred samverkan inom Riksantikvarieämbetet samt med representanter för det akademiska området och för länsstyrelser och länsmuseer och
  • arbetar med forskningskommunikation som gör att resultaten sprids och blir använda och där också forskningsprocessen kan öppnas för dialog med projektföljare från kulturarvsområdet.

Bidrag till forskning och utveckling

Det huvudsakliga FoU-bidrag som Riksantikvarieämbetet delar ut sker en gång om året genom den allmänna utlysning som är kopplat till Riksantikvarieämbetets forskningsprogram. Årliga prioriteringar inom respektive forskningstema kan göras vid utlysningen så det ger möjlighet under programperioden  att fånga upp nya uppdrag.

Dessutom kan projekt som fått bidrag från Riksantikvarieämbetet, löpande under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer som producerats inom ramen för projekten. Detta görs i särskild ordning. Kontakta FoU-handläggaren för mer information.

Förutom ovanstående bidragssystem kan Riksantikvarieämbetet löpande beställa uppdragsforskning i anslutning till FoU-programmet. Riksantikvarieämbetet definierar då forskningens art och omfattning och är nyttjanderättshavare samt förbehåller sig rätten till resultatet.

Därutöver sker särskilda utlysningar i samarbete med andra aktörer nationellt och internationellt.

Organisation

FoU-anslaget ligger sedan årsskiftet 2017 organisatoriskt på Kulturmiljöavdelningen, där alla myndighetens bidrag samlas. FoU-verksamheten sker dock över avdelningsgränserna.

Beredningsgrupp för FoU

Beredningsgruppen för FoU tar fram förslag till fördelningsbeslut baserat på extern vetenskaplig granskning samt relevansbedömning. Beredningsgruppen består av representanter från Riksantikvarieämbetets alla avdelningar.

Strategigrupp för FoU

Strategigruppen för FoU är ett forum för att identifiera de strategiska framtidsfrågorna för kulturmiljöområdets kunskapsuppbyggnad i mötet mellan forskning och praktik. Strategigruppen fungerar som en visionär resurs och samtalspartner för mer långsiktiga forsknings- och utvecklingsbehov. Strategigruppen för FoU består av forskare från universitet och högskolor som representerar FoU-programmets teman, representanter för lands- respektive länsantikvarierna och för centrala museer samt Riksantikvarieämbetets avdelningschefer.

Kontaktpersoner FoU

Jennifer Martin Schuch, FoU-handläggare
Bidragsfrågor och frågor om ansökan

Christina Fredengren, FoU-sakkunnig
Jan Turtinen, FoU-utredare
Strategiska frågor och FoU-programmet

 

Välkommen att ta del av FoU-programmet vid Riksantikvarieämbetet!

 

Research and Development

The Swedish National Heritage Board leads the work of the cultural heritage sector in strengthening the knowledge about the content and change of the cultural environment by supporting research and development.

Read more