En röd traktor kommer körande på en grusväg mellan två stora åkrar. Det är kvällsljus, sommar och solen ska snart gå ner.
Odlingslandskap. Foto: (CC BY)

Ekologisk hållbarhet

Kulturarv gynnar på olika sätt biologisk mångfald. Kulturarvet rymmer också äldre kunskaper och tekniker som kan bidra till ett mer ansvarfullt användande av resurser.

Ekologisk eller miljömässig hållbarhet handlar om att skydda jordens ekosystem och hantera resurser långsiktigt.

Att fortsätta använda det bebyggda kulturarvet istället för att riva och bygga nytt kan vara ett sätt att spara på naturresurser och minska utsläpp. Kulturarvet kan också ge inspiration till alternativa levnadssätt med större hushållning av resurser. Ekologisk eller miljömässig hållbarhet handlar om att skydda jordens ekosystem och hantera resurser långsiktigt.

Blommande ängar, täta skogar och det böljande odlingslandskapet har formats av människan och är en del av kulturarvet. Det är ett kulturarv som är rikt på olika arter som samlever – en mångfald som är grunden för allt liv på jorden och så viktig för allas vår framtid. Att fortsätta bruka den natur vi en gång format möjliggör för fortsatt liv för de arter som finns där. Kulturarvssektorns metoder för att vårda och återanvända resurser anammas av allt fler aktörer inom samhällsbyggandet. Det är metoder och synsätt som ligger i tiden, som kan inspirera och som är nödvändiga för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Goda exempel – biologisk mångfald och tillgänglighet till naturen

I de svenska ängs- och betesmarkerna finns åtskilliga natur- och kulturvärden, som har uppkommit och gynnats genom människors bruk av landskapet och som är viktiga för den biologiska mångfalden. Det kan till exempel vara ängsväxter, alléer, svampar eller stenrösen. För att dessa värden ska finnas kvar behöver markerna fortsatt skötsel.

Projektet Roslagshagar syftar till att bevara och utveckla biologiska och kulturhistoriska värden i Norra Roslagen. Projektet ska skapa förutsättningar för långsiktig skötsel av naturbetesmarker, öka kunskapen om natur- och kulturvärden i jordbrukslandskapet samt öka tillgängligheten till ängarna och hagarna. Projektet drivs av Upplandsstiftelsen och har pågått i över två decennier.

Läs mer

Läs mer i skriften Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat (2023) som finns att ladda ned eller beställa som print on demand i Diva.