Kulturmiljöstatistik – strategiskt viktigt

Kulturmiljöstatistik är en strategiskt viktig fråga för bland annat kulturmiljövårdens och regionernas kulturmiljöarbete. Den kan bli en viktig pusselbit för kulturmiljöarbetet genom att ge oss överblick och kunskaper om förändringar och utgöra underlag för inriktningsarbete.

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan den 1 januari 2012 för officiell statistik inom området kulturmiljövård. Tidigare var Statens kulturråd statistikansvarig myndighet och den senast publicerade kulturmiljöstatistiken kom 1995.

Officiell statistik ska finnas för allmäninformation, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig enligt lag (2001:99) om den officiella statistiken. Den ska produceras regelbundet och vara bestående över tiden.

Mycket har hänt sedan 1995

Kulturmiljö är ett brett område och mycket har förändrats sedan 1995. Det är också många myndigheter och organisationer som kan leverera statistik respektive ha användning för den. Statistiken från 1995 speglar endast ämnet i form av det skyddade och särskilt utvalda kulturarvet och de offentliga aktörernas arbete. Det är i dag en för snäv avgränsning då det offentliga uppdraget breddats avsevärt de senaste femton åren. Kulturmiljö omfattar i dag till exempel även näringsliv, civilsamhälle, utbildning och forskning.

Samarbete mellan Kulturanalys och Riksantikvarieämbetet

Myndigheten för kulturanalys har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med Riksantikvarieämbetet för att ta fram och publicera statistik om kulturmiljö i Sverige.

Ett seminarium hölls 2013 med nationella och regionala aktörer på kulturmiljöområdet och på andra berörda områden. Syftet var att diskutera och få fram förslag på vilken slags statistik som finns och sådan som behöver tillföras för att få en samlad kulturmiljöstatistik. Under 2014 arbetade vi vidare bland annat med statistik rörande de regionala museernas kulturmiljöarbete. Nu finns en enkät framtagen efter diskussion med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, landstinget i Västernorrland, Länsmuseernas samarbetsråd och Landsantikvarieföreningen.

Hösten 2016 publicerades en ny kulturmiljöstatistik

Under 2015 fortsatte vi samarbetet för att få fram statistik om kulturmiljö. Arbetet resulterade i en rapport från Kulturanalys hösten 2016. Läs mer om den på Kulturanalys webbplats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: