Verktyg för tillväxt

Riksantikvarieämbetet arbetar för att kulturarvet i större utsträckning ska utgöra en resurs för tillväxt, inte minst i regionala planer och strategier.

Riksantikvarieämbetet strävar efter att påverka innehåll och synen på kulturarv i tillväxtsammanhang. Detta gör vi främst genom att delta i diskussioner, yttra oss över föreslagna program och genom att delta i regeringens arbete med besöksnäringsfrågor samt kulturella och kreativa näringar.

I den tillväxtpolitiken är de regionala utvecklingsprogrammen (RUP) centrala. Dessa tas fram av regioner eller län under olika namn. I dessa formuleras huvudsakliga strategier för en regions utveckling. Dessutom regleras där hur andra regionala planer, som infrastrukturplaner och kulturplaner, samordnas.

 

Ruparna utgör tillsammans med regeringens riktlinjer, grunden för de regionala strukturfondsprogrammen, vilka i sin tur utgör en av de viktigare finansieringskällorna för genomförandet av tillväxtpolitiken. Strukturfondsprogrammen finansieras genom nationella medel och pengar från EU:s budget.