Riksintressebeskrivningar

Kartor över riksintresseområden

Länsstyrelsen ansvarar för kartunderlagen för samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården. De finns i Sveriges länskarta och i länsstyrelsens geodatakatalog . Sök RAÄ Riksintresse för kulturmiljövård MB 3 kap 6.

Samtliga gällande riksintressebeskrivningar per län.

För att veta hur riksintressena ska hanteras i planeringssammanhang finns en beskrivningstext som anger vad riksintresset består av. Motiveringen förklarar varför kulturmiljön är utpekad som riksintresse. Uttrycken är de komponenter som ingår i riksintresset.

Riksantikvarieämbetet uppdaterar beskrivningstexterna löpande. De kursiverade orden i beskrivningstexterna är kulturmiljötyper – kulturhistoriska begreppsdefinitioner. Förklaringar till dem hittar du i vår ordlista.

Om riksintresseområdet är överstruket har staten avstått anspråket. Det betyder att området inte längre är riksintresse.
Exempel: Västlands-området [I 43] (Vamlingbo sn)  .

I vissa fall finns tillägget I området ingår även. Detta är en upplysning om övrig kulturmiljö som finns i området, men ingår inte i själva riksintresset.

 

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

De rödmarkerade områdena visar riksintressen för kulturmiljövården.