Runstenen Vg 7 i kulturreservatet Vallby Sörgården i Götlunda i Västergötland. Inskriften lyder: "Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände."Runstenen Vg 7 i kulturreservatet Vallby Sörgården i Götlunda i Västergötland. Inskriften lyder: "Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände."Foto: Magnus Källström (CC BY)

Runor och runstenar

I Sverige finns mer än 4 000 runinskrifter med budskap och meddelanden som sträcker sig från 200-talet och in i nyare tid. De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och är därför en viktig länk till vår historia. Runverket, som ingår i enheten för Kulturvårdsstöd vid Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning, svarar för arbetet med att bygga upp kunskap om runinskrifterna och vårda landets runstenar.

Totalt känner man omkring 7 000 runinskrifter i världen, varav ungefär hälften utgörs av vikingatida runstenar. De flesta av dessa ristades och restes under 1000-talet det vill säga i vikingatidens slutskede. Runstenarna var inga gravstenar, utan istället minnesmonument. När någon hade gått bort lät de efterlevande resa en sten eller hugga en ristning i en häll till hans eller hennes minne. Ofta finner man dessa runstenar och runhällar intill vägar och andra kommunikationsleder. I Sverige finns 2500 runstenar helt eller delvis bevarade. Hur många de var från början vet ingen och varje år görs nya fynd.

Runverket ansvarar för den här delen av vårt kulturarv som finns spritt över landet från Skåne i söder till Jämtland i norr. I verksamheten ingår att:

  • undersöka, tolka, dokumentera och publicera Sveriges runinskrifter
  • vårda och sköta tillsynen av landets runstenar samt engagera så kallade runstensfaddrar
  • bevaka att det tas hänsyn till runminnesmärken vid fysisk planering
  • sprida information om runstenar och runinskrifter till allmänheten

Kontakt:
Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se;
Laila Kitzler Åhfeldt, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8080, laila.kitzler.ahfeldt@raa.se.

Dela sidan på