Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Klimat och miljö

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att möta och förebygga klimatförändringarnas konsekvenser. Arbetet med att begränsa klimatförändringar och dess konsekvenser är en stor gemensam utmaning.

Klimatförändringen beror på människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären, konstaterar FN:s klimatpanel (IPCC). Problemet angår alla då ett varmare och fuktigare klimat och ökande risk för skyfall, översvämningar och stormar utgör stora påfrestningar på hela samhället.

Vägledning

2015-09-21 En ny vägledning på Klimatanpassningsportalen ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat.

Verktygssamlingen ”Åtgärda” består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen, där Riksantikvarieämbetet är en av 17 samverkande myndigheter.

På sidorna presenteras bland annat kulturarv.

Hantera förändringar

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att möta och förebygga klimatproblemets konsekvenser och att försöka begränsa dess effekter. Det handlar om att värna byggnader och kulturföremål som hotas av fukt, översvämning och stormar men också om att medverka i det gemensamma arbetet för att på bästa sätt skapa hållbara och klimatsäkra samhällsstrukturer och att minimera fortsatta utsläpp av växthusgaser.

En begränsning av koldioxidutsläpp och en minskad användning av fossila bränslen är viktigt för att minska framtida klimatförändringar. När villkoren för produktion och användning av energi förändras, förändras också landskapet i grunden. Det kan medföra den kanske mest omfattande strukturförändringen i landskapet på över hundra år.

Olika perspektiv nödvändiga

När det gäller klimatanpassning och kulturarv finns en spännvidd från frågor om anpassning av värmeinstallationer till storskaliga och strukturella frågor kring ett hållbart och energisnålare samhälle samt hur detta påverkar de framtida livsbetingelserna i städer och på landsbygden.

Klimatförändringen är ett problem med både ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Problemet kräver såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, både för att förstås och för att kunna lösas.

Riksantikvarieämbetet samarbetar i detta arbete med bl.a.
Boverket
Naturvårdsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
SMHI

Klimat och kulturarv

Förebyggande arbete och rikshantering är viktiga verktyg i klimatarbetet. Bra planeringsunderlag där kulturmiljöer är tydligt identifierade och klimatscenarier på kortare- och längre sikt är praktiska verktyg för att kunna arbeta förebyggande i fysisk planering.

Gå gärna med i gruppen Klimat och kulturarv på Kulturvårdsforum där löpande information, kunskap och verktyg i klimatanpassningsarbetet samlas:

http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv

I oktober 2015 arrangeras ett forum i Uppsala för Klimat och kulturarv, läs mer här:

http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/forum-for-klimat-och-kulturarv/

Under Byggnadsvården konvent 2015 i Mariestad är Klimat & hållbarhet ett av de parallella spåren i programmet, läs mer här:

http://www.raa.se/2014/02/byggnadsvardens-konvent/

Klimatförändringar och kulturarv i Norden är ett avslutat samarbetsprojekt mellan kulturmiljöförvaltningarna i sju nordiska länder: Island, Grönland, Färöarna, Norge, Danmark, Finland och Sverige som finansierades av Nordiska ministerrådet. Rapporten som publicerades 2010 ger en bakgrund till klimatförändringarnas effekter på kulturarv, konsekvenserna och förslag på åtgärder.

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701587&dswid=520

Se även

Energiplanering
Katastrofberedskap

Kontakt: Erika Hedhammar, tfn 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se
Therese Sonehag, tfn 08-5191 8414, therese.sonehag@raa.se

Dela sidan på