Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Klimat och miljö

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att möta och förebygga klimatförändringarnas konsekvenser. Arbetet med att begränsa klimatförändringar och dess konsekvenser är en stor gemensam utmaning.

Klimatförändringen beror på människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären, konstaterar FN:s klimatpanel (IPCC). Problemet angår alla då ett varmare och fuktigare klimat och ökande risk för skyfall, översvämningar och stormar utgör stora påfrestningar på hela samhället.

Vägledning

Samlad information om det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige kan man hitta på Klimatanpassningsportalen. Den är ett samarbete mellan sjutton myndigheter (inkluderat Riksantikvarieämbetet) och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Verktygssamlingen ”Åtgärda”, som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning, består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen.

Klimat och kulturarv

Förebyggande arbete och riskhantering är viktiga verktyg i klimatarbetet. Bra planeringsunderlag där kulturmiljöer är tydligt identifierade och klimatscenarier på kortare- och längre sikt är praktiska verktyg för att kunna arbeta förebyggande i fysisk planering.

I gruppen Klimat och kulturarv på Kulturvårdsforum samlas löpande information, kunskap och verktyg i klimatanpassningsarbetet med kulturarvet: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv

Klimatförändringar och kulturarv i Norden är ett avslutat samarbetsprojekt mellan kulturmiljöförvaltningarna i sju nordiska länder: Island, Grönland, Färöarna, Norge, Danmark, Finland och Sverige som finansierades av Nordiska ministerrådet. Rapporten som publicerades 2010 ger en bakgrund till klimatförändringarnas effekter på kulturarv, konsekvenserna och förslag på åtgärder.

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701587&dswid=520

Forum för klimat och kulturarv

I Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimat och kulturarv ingår bland annat ett nätverk och ett regelbundet Forum för klimat och kulturarv. På Kulturvårdsforum finns dokumentation från årets nätverksträff: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv/page/forum-for-klimat-och-kulturarv-2015

Se även

Energiplanering
Katastrofberedskap

Kontakt: Per Lindqvist, tfn 08-5191 8717, per.lindqvist@raa.se
Erika Hedhammar, tfn 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se
Therese Sonehag, tfn 08-5191 8414, therese.sonehag@raa.se

Dela sidan på