Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Klimat och miljö

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att möta och förebygga klimatproblemets konsekvenser och att bidra till dess lösning. Arbetet med att begränsa klimatförändringen och dess konsekvenser är en stor gemensam utmaning för alla.

Klimatförändringen beror på människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Problemet angår alla då ett varmare och fuktigare klimat och ökande risk för skyfall, översvämningar och stormar utgör stora påfrestningar på hela samhället.

Hantera förändringar

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att möta och förebygga klimatproblemets konsekvenser och att bidra till dess lösning. Det handlar om att värna byggnader och kulturföremål som hotas av fukt, översvämning och stormar men också om att medverka i det gemensamma arbetet för att på bästa sätt skapa hållbara och klimatsäkra samhällsstrukturer och att minimera fortsatta utsläpp av växthusgaser.

En begränsning av koldioxidutsläpp och en minskad användning av fossila bränslen ligger högt på den nya klimatpolitikens dagordning. När villkoren för produktion och användning av energi förändras, förändras också landskapet i grunden. Det kan medföra den kanske mest omfattande strukturförändringen i landskapet på över hundra år.

Olika perspektiv nödvändiga

När det gäller klimatanpassning och kulturarv finns en spännvidd från frågor om anpassning av värmeinstallationer till storskaliga och strukturella frågor kring ett hållbart och energisnålare samhälle samt hur detta påverkar de framtida livsbetingelserna i städer och på landsbygden.

Klimatförändringen är ett problem med både ekologiska och sociala konsekvenser. Problemet kräver såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, både för att förstås och för att kunna lösas.

Riksantikvarieämbetet samarbetar i detta arbete med bl.a.
Boverket
Naturvårdsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
SMHI

Se även

Energiplanering
Katastrofberedskap

Kontakt: Erika Hedhammar, tfn. 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se
Camilla Altahr-Cederberg, tfn. 08-5191 8231, camilla.altahr-cederberg@raa.se

Dela sidan på