Några av kåtorna i Bartjan, platsen närmast fjällen och skogen Foto: (CC BY)

Klimat- och sårbarhetsanalyser för kulturarv

Exempel på klimat- och sårbarhetsanalyser av kulturmiljöer eller kulturarv

Länsstyrelsen Västra Götalands län: Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer (2013)

Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys, som redovisar hur en stigande havsnivå kommer att påverka den kustnära bebyggelsen, för år 2100.

Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum: Samiska kulturmiljöer i ett förändrat klimat (2018)

Klimat- och sårbarhetsanalys av en kulturmiljö/ett kulturlandskap – Bartjan samiskt sommarviste i Jämtland.

Climate Risk Management Plan for Bartjan

Klimathandlingsplan (på engelska) för Bartjan samiskt sommarviste i Jämtland, som bygger på Adapt Northern Heritage metodstöd.

Adapt Northern Heritage Risk Management Guide

Metodstöd (på engelska) för riskbedömning av kulturmiljöer som utvecklats inom Interregprojektet Adapt Northern Heritage.

Naturvårdsverket: Klimatanpassning av statlig egendom (2020)

Metodstöd för genomförande av en klimat- och sårbarhetsalys av ett fastighetsbestånd samt klimatanpassning  i skyddade områden.

Statens Fastighetsverk: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot (2021)

Ornässtugan är ett exempel (universitetsuppsats) på fastighet, där metodstödet för klimatanpassning av statlig egendom använts.

Länsstyrelsen Skåne: Kunskapsunderlag avseende effekter av översvämning och stigande havsnivåer på kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom Vellinge kommun – en pilotstudie

Pilotstudie inför framtagandet av kunskapsunderlag om effekter av översvämning och stigande havsnivåer på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Skåne.