Nyhetsarkiv

Regeringsuppdraget om gruvmiljöer slutrapporterat

Efter tre års djupdykning i Bergslagens gruvsamhällen och ett tvärsektoriellt samarbete har Riksantikvarieämbetet nu slutrapporterat det så kallade Gruvuppdraget till regeringen.

Uppdraget har lett till både strategiska lärdomar och praktiska tillämpningar för hur erfarenheter från kulturmiljöarbete kan utveckla även andra samhällsområden.

Under åren 2014-2016  har Riksantikvarieämbetet haft i uppdrag från regeringen att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan vara en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget). Gruvuppdraget har involverat ett femtiotal olika samarbetspartner i sju delprojekt och har bland annat resulterat i tre genomförda konferenser och en serie på sex skrifter med goda exempel, metoder och samlade erfarenheter. Nu har uppdraget återredovisats i en slutrapport till Näringsdepartementet som är uppdragsgivare.

Gruvuppdraget speglat i tre samhällsområden

Slutrapporten speglar Gruvuppdragets resultat i tre samhällsområden: arbetsmarknad, besöksnäring och samhällsdeltagande. Inom varje område presenterar och diskuterar vi arbetets resultat i förhållande till utmaningar, behov och möjligheter till framtida arbete.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att kulturmiljö och kulturarv gör skillnad inom de utvalda samhällsområdena, bland annat genom att hjälpa människor att öka sin förståelse för det svenska samhällets förändring och historia. Det bidrar till att människor kan känna tillhörighet och delaktighet.

Praktiskt kulturmiljöarbete som byggnadsvård och landskapsvård ger möjlighet till validering av kunskap och till kompetensutveckling. Inom den växande besöksnäringen ger kulturmiljöer och kulturarvet den ”äkthet” och autenticitet som definieras som viktigt och vinnande och vi har prövat och utvecklat metoder och produkter som bidrar till att skapa mening och delaktighet. Det lokala ägandeskapet har varit väsentligt i projektet, vilket också bidrar till hållbar utveckling.

Strategiska lärdomar

De strategiska lärdomarna av Gruvuppdraget är många. För Riksantikvarieämbetet har uppdraget inneburit en möjlighet att arbeta tvärsektoriellt. Det har gett oss fördjupade insikter om att integrera kulturmiljöfrågor i andra samhällsområden och i behoven att vägleda i kulturmiljöfrågor. Genom erfarenheterna kan vi erbjuda stöd till andra myndigheter när det gäller att identifiera behov, målgrupp, metoder, arbetssätt och kompetens för att komma vidare i kulturmiljöarbetet.

Vägar framåt

Gruvuppdraget har bidragit till betydande möjligheter och potential i att utveckla synen på kulturmiljö som en resurs för lokal och regional utveckling. Följeforskning som gjorts inom uppdraget poängterar att resultaten från projekten i stora delar är utvecklingsbara och kan tillämpas även i andra sammanhang och på andra områden som inte är gruvmiljöer eller Bergslagen.

Fakta om regeringsuppdraget

I januari 2014 fick Riksantikvarieämbetet regeringsuppdraget ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen” av Näringsdepartementet. Uppdraget innebar att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i områden där gruvor öppnas på nytt och skulle genomföras i bred samverkan med aktörer i Bergslagsområdet. Uppdraget delrapporterades i december 2014 och 2016 och slutresultatet presenterades den 1 februari 2017 vid en slutkonferens ”Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i”, där 250 personer deltagare fick ta del av resultat och erfarenheter.  

Kontakt: Lena Johansson, 08-5191 83 55

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: