Nyhetsarkiv

Rapport om efterkrigstidens byggda kulturarv i en Östersjökontext

Rapporten från den internationella konferensen 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum: From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage är nu klar.

Konferensen ägde rum i Kiel 28–30 september 2016 och arrangerades av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med den tyska delstaten Schleswig-Holstein, inom ramen för Östersjösamarbetet i Baltic Region Heritage Committee (BRHC). Syftet med konferensen var att öka medvetenheten om efterkrigstidens och det sena 1900-talets byggda kulturarv i en Östersjökontext.

Bland annat belystes likheterna mellan hur välfärdsstaten fysiskt har uttolkats i Östersjöområdet, trots den tidigare uppdelningen i öst och väst, och hur många gemensamma och utmärkande drag det finns vad gäller det byggda kulturarvet i regionen. Många talare var även eniga om att det sena 1900-talets byggda kulturarv snarare bör värderas utifrån sin miljöskapande karaktär än som enskilda monument. Även vikten av att värdera efterkrigstiden och det sena 1900-talets byggda kulturarv utifrån såväl sociala som ekonomiska aspekter av hållbarhet betonades och det poängterades att ”adaptive reuse” kan appliceras i långt större utsträckning än det görs idag. Under konferensen diskuterades även huruvida skapandet av kulturarv är ett sätt att hantera (samhälls-)förändring och varför det är viktigt att hantera processer rörande förståelsen för ”difficult heritage” för att ett land ska kunna utvecklas i riktning mot en hållbar framtid byggd på demokratiska värderingar. Avslutningsvis berördes även hur förutsättningarna för offentligt kulturmiljöarbete har förändrats under senare år och man betonade vikten av ett ökat samarbete mellan de aktörer som idag finns på fältet. Man efterlyste även en ökad samverkan kring gemensamma strategier för bevarande i Östersjöregionen samt en samsyn vad gäller metoder för värdering och urval.

Rapporten finns nu att ladda ner som PDF i DiVA

I dagarna sjösattes även BRHC:s nya webbsida: www.baltic-heritage.eu.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: