Nyhetsarkiv
Omslag till rapporten Kulturvärden försvinner i byggprocessen - intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden.
Omslag till Riksantikvarieämbetets rapport Kulturvärden försvinner i byggprocessen.

Ny rapport: Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas och hanteras i samband med ändring av byggnader. Det visar en granskning av bygglovsärenden som gjorts av Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har undersökt hur kulturvärden hanteras i byggprocessen genom ett flertal intervjuer och en systematisk genomgång av över hundra bygglovsärenden i 25 kommuner. Den övergripande slutsatsen är att det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas och hanteras i samband med ändringar av byggnader.

– Resultatet visar att kulturvärdena, i en majoritet av fallen, inte uppmärksammas alls. Det ser värre ut än jag trodde. I de fall då det inledningsvis ställs krav på att kulturvärdena ska bevaras är det påfallande sällan som det följs upp och kontrolleras senare i byggprocessen, säger Jonas Widhe, utvärderare på Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning.

Rapportens titel har en dubbel mening. Både att kulturvärden ofta nämns inledningsvis i ett ärende men sedan inte syns i handlingarna som beskriver genomförande, kontroll och uppföljning. Sedan finns det också flera exempel på där kulturvärden också går förlorade då skyddade byggnader ändras eller rivs och där hänsyn till kulturvärden helt saknas i ärendet.

Här kan du ladda ner rapporten som PDF.

Flera saker spelar roll

Rapporten beskriver också flera goda exempel från kommuner där det fungerar, och lyfter fram verktyg och framgångsfaktorer som gör att kulturvärdena kan hanteras bättre.

– Antikvarisk kompetens i kommunen är nödvändigt och det är bäst om kunskapen är spridd på flera personer och olika nivåer. Det bör också kombineras med att det finns checklistor, mallar och rutiner för hur kulturvärdena ska hanteras. Att det finns aktuella planer och kunskapsunderlag är också viktigt, men det hjälper inte att det finns kulturmiljöprogram och bebyggelseinventeringar om de inte också används, menar Jonas Widhe.

Riksantikvarieämbetet har under studiens gång fått i uppdrag av regeringen att utreda hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser. Uppdraget som ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd, syftar till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och att stärka kompetensen om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling. Rapporten kommer att användas som ett underlag i detta arbete.

Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen (PBL) regleras hur hänsyn till kulturvärden ska tas i samband med ändring av byggnader. Detta innebär bland annat att byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till kulturvärdena på platsen. En ändring av en byggnad ska alltid göras varsamt och en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: