Nyhetsarkiv
Exempel på kulturmiljöer med koppling till miljömålen.
Från vänster: Brevens bruk, Tåsjö, Vastenjaure, Stortorget 20, Helgumannens fiskeläge. Foto: (CC BY)

Tretton förslag som ska stärka uppföljningen av miljömålen

Nu släpper Riksantikvarieämbetet rapporten Kulturmiljööversikt del två, där vi lämnar förslag på hur miljömålsuppföljningen kan belysa kulturmiljön tydligare. När de genomförs förbättras förutsättningarna att följa kulturmiljöns tillstånd och handlingsberedskapen ökar för att möta effekterna av klimatförändringarna.

Kulturmiljön har varit integrerad i miljömålen ända sedan de infördes som mål för miljöpolitiken för över tjugo år sedan. Samtidigt har det sedan dess varit en utmaning att hitta uthålliga metoder och statistiskt säkerställda underlag för att följa kulturmiljöns tillstånd och förändring.

Tydligare koppling till miljömålen

I den nyligen publicerade rapporten Kulturmiljööversikt del två: förslag som kan bidra till att kulturmiljön blir en tydligare del av miljömålsuppföljningen redovisar Riksantikvarieämbetet en utredning av möjligheterna att stärka uppföljningen av kulturmiljön. Den mynnar ut i ett målövergripande förslag samt tolv förslag fördelade över de sex miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Kulturmiljön synliggörs och följs upp

Rapporten lyfter fram aspekter av kulturmiljön som är relevanta för de olika målen och föreslår att dessa följs upp genom kompletteringar av målens befintliga indikatorer och andra underlag. Kompletteringarna föreslås utgå från befintliga källor och tidigare eller pågående utredningar med koppling till miljömålen, bland annat Kulturmiljöregistret samt projekten Kustbebyggelseprojektet och Förvaltningsindex.

– Den goda samverkan mellan myndigheterna och rapportens konkreta resultat har stärkt möjligheterna att nu gå till handling för att väsentligt förbättra förutsättningarna att följa upp kulturmiljöns tillstånd och förändring inom miljömålssystemet, säger Marja-Leena Pilvesmaa, chef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Dialog med myndigheter och länsstyrelser

Förslagen har utvecklats i dialog med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Vilka förslag som ska drivas vidare kommer att avgöras i samråd med dem. Klimatförändringarna och dess effekter på kulturmiljöarbetet är målövergripande och berör flera myndigheter som arbetar med miljömålen, bland annat Boverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Här hittar du den nya delrapporten:
Kulturmiljööversikt del II: förslag som kan bidra till att kulturmiljön blir en tydligare del av miljömålsuppföljningen.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: