Nyhetsarkiv
Grafik som beskriver hur information om bebyggelse med identifierade kulturvärden kommer in så tidigt som möjligt i samhällsbyggnadsprocessen där projektets uppdrag visas med orange färg.
Grafik som beskriver hur information om bebyggelse med identifierade kulturvärden kommer in så tidigt som möjligt i samhällsbyggnadsprocessen där projektets uppdrag visas med orange färg. Foto: (CC BY)

Nytt register för digital information om det byggda kulturarvet

Dagens bebyggelseregister är föråldrat och kvaliteten på informationen behöver höjas genom samlade och strukturerade informationsflöden. Riksantikvarieämbetet tar nu fram ett nytt register som på sikt ska innehålla information och kunskapsunderlag om all bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige.

Aktörer inom samhällsbyggnad behöver på ett enkelt sätt få en överblick av vilka kulturvärden som finns inom bebyggd miljö för att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att tillgängliggöra samlad digital information om det byggda kulturarvet kan aktörerna få den överblick de behöver för att göra de kvalificerade avvägningar som processen kräver. På så sätt kan vi främja att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara och inte riskerar att gå förlorade.

Löpande dialog med användare och intressenter

I arbetet med att ta fram ett nytt register för bebyggelse med kulturvärden, tar projektet hjälp av externa referens- och fokusgrupper. Dessa grupper består av sakkunniga representanter för kommuner, länsstyrelser, museer, Svenska kyrkan med flera.

Den löpande dialogen är en förutsättning för att verkligen förstå användarnas beteenden och behov, det vill säga de som kommer att registrera information och de som kommer att använda den. Registret behöver vara ändamålsenligt och enkelt att använda med tydlig och tillgänglig information som är lätt att hitta.

Planerad flytt av information – över 100 000 objekt

Planeringen för flytt av information från nuvarande Bebyggelseregistret till det nya registret pågår för fullt just nu. Det finns idag 109 000 objekt som utgörs av byggnadsminnen, kyrkliga kulturmiljöer, statliga byggnadsminnen och bebyggelse med identifierade kulturvärden.

Förhoppningen är att så mycket som möjligt av den information som idag ligger i Bebyggelseregistret ska kunna flyttas över till det nya registret. I förberedelsearbetet för flytten behöver projektgruppen föra dialog med alla de organisationer som idag har sin information i Bebyggelseregistret, och även förnya de avtal som finns mellan Riksantikvarieämbetet och dessa organisationer.

Framöver handlar det också om att utveckla nya processer och rutiner så att relevant information om bebyggelse med kulturvärden verkligen läggs in i registret och även används som kunskapsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen.

Det nya registret kommer att lanseras under 2023/24.

Läs gärna mer om projektet för ett nytt bebyggelseregister.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: