Nyhetsarkiv
Myndighetssamverkan ska förbättra kunskapen om hur hållbarhet kan uppnås i jordbruket. Foto: (CC BY)

Myndighetssamverkan för ett hållbart jordbruk

Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

Med nära ett kvarts sekel av samverkan i ryggen under namnet CAP:s miljöeffekter tas nu samarbetet mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket till en ny nivå (CAP står för Common Agricultural Policy; EU:s gemensamma jordbrukspolitik). I dagarna undertecknades en överenskommelse om myndighetssamverkan med namnet jSam av riksantikvarien och generaldirektörerna för de berörda myndigheterna.

– Genom myndighetssamverkan vill vi tillsammans uppnå ett livskraftigt jordbruk som främjar människors, djurs och växters hälsa och som stärker och bevarar ekosystemen, den gröna infrastrukturen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, säger Maria Unell som är projektledare.

– I samverkan ska vi göra analyser, framtidsspaningar och identifiera frågor som är viktiga för att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i jordbruket, förklarar Maria Unell.

– jSam bygger vidare på det långvariga och goda samarbete vi haft sedan EU-inträdet, då vi haft i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera EU:s gemensamma jordbrukspolitiks effekter på miljön. Länsstyrelserna är en viktig part i samarbetet.

Ett område som är särskilt intressant är att titta närmare på effekterna av strukturomvandlingen där gårdarna blir allt större men färre och att allt fler brukar mark de inte äger. Andra viktiga områden är till exempel hur vi bättre kan främja naturbetesmarkerna, som är våra främsta leverantörer av biologisk mångfald, och tillgången till vatten och högre vattenkvalitet i jordbruket och landskapet.

Riksantikvarieämbetet välkomnar den nya formen för samarbetet.

– Överenskommelsen innebär att myndigheternas mångåriga samverkan fortsätter med en bredare ansats än tidigare. Det är en viktig förutsättning för att vi också framgent ska kunna följa utvecklingen av jordbruket och dess betydelse för en långsiktigt hållbar förvaltning av landskapets natur- och kulturhistoriska värden. Den bredare ansatsen ger möjlighet att också studera sådant som inte ligger inom ramen för  EU:s gemensamma jordbrukspolicy, säger Ulf Lindberg, chef för enheten Utredning och analys på Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om jSam – Myndighetssamverkan för hållbart jordbruk

Kontaktperson:
Maria Unell,
maria.unell@jordbruksverket.se
Tel 036-15 57 47

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: