Nyhetsarkiv
Från BL Royal 17 E III, f. 136v av Bartholomaeus Anglicus, translated by Jean Corbechon Foto: (PDM)

Lägesrapport från arbetet med digital omställning på museiområdet

Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet. Att stödja museerna i detta arbete är en av myndighetens prioriteringar under de kommande åren, därför har bland annat ett program inrättats vid myndigheten för att kunna styra och samordna den verksamheten.

Inom programmet pågår just nu ett antal insatser och vi vill gärna att du som är intresserad av arbetet skall kunna följa det. Därför kommer vi att publicera lägesrapporter regelbundet här på Riksantikvarieämbetets hemsida samt via myndighetens sida på LinkedIn.

Aktuella insatser just nu

Nationell strategi för digitalt kulturarv

Med utgångspunkt i befintliga styrdokument, beslutade nationella och europeiska riktlinjer samt för sektorn relevanta principer arbetar vi med att ta fram en samlad strategi. Den syftar till att vi samlat i sektorn skall kunna arbeta effektivt och sträva åt samma håll inom digitaliseringen. Arbetet med strategin är i sin linda och vi räknar med att kunna presentera en disposition över vilka områden som behöver ingå under hösten 2022.

K-samsök 2.0

Den nationella aggregatorn K-samsök står inför en massiv upprustning under perioden 2022-2025. I oktober börjar projektledaren och arbetet intensifieras. Målet är att utveckla förmågan för K-samsök att fungera som en samlande infrastruktur för en mångfald av landets kulturarvsaktörer. Detta innefattar bland annat enklare skördning för mindre institutioner, bättre stöd för länkad data och en uppdaterad datamodell med grund i standarder som inte ännu existerade när den ursprungliga K-samsök byggdes.

Kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering

Tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd genomför vi just nu en ansökan till Europeiska socialfonden som berör kompetensutveckling för museimedarbetare. Projektet är treårigt och innehåller tre delar – ett mera allmänt baspaket inom kulturarvsdigitalisering för en bredare målgrupp, ett mera specifikt för samlingar och kunskapsförmedling samt ett med ledningsperspektiv. Om vi får möjlighet att genomföra projektet kommer samtliga utbildningsmoduler som tas fram att öppet licensieras och erbjudas till hela museisektorn.

Förstudie om 3D-dokumentation av byggnader och monument

Vi genomför just nu en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att genomföra EU:s rekommendation om att medlemsstater bör dokumentera 100 procent av hotat kulturarv och 50 procent av det mest besökta innan 2030 samt 40 procent av ovanstående innan 2025. Detta är ett prioriterat arbete att påbörja och vi har precis genomfört en första hearing med ett antal förvaltare av anläggningar som kan bli aktuella för urval av detta.

Samverkansformer inom museisektorn

Som en del av programmet för digital omställning på museiområdet ingår att utveckla nya former för målstyrd samverkan. Denna skall utgå ifrån att kunna gemensamma behov och ej vara beroende av organisationsform.

Resursbank på webben för museernas digitalisering

Utifrån en vision om att skapa en startpunkt och resursbank för praktiskt arbete med digitalisering arbetar vi med att utveckla en sådan sektion på Riksantikvarieämbetets hemsida. Redan idag finns väldigt mycket efterfrågat och utvecklat stöd men det är svårt att nå fram och hitta en röd tråd i underlagen. Här ser vi bland annat arbetet med Omvärld och insikt, myndighetens omvärldsbevakning. Arbetet består just nu av kartläggning och insamling av befintliga underlag samt kategorisering och systematisering.

Informationssäkerhet

Inom ramen för Riksantikvarieämbetets befintliga arbete med riskanalys och beredskap skall även informationssäkerhet inkluderas. Vi är i lindan av detta arbete och kartlägger just nu vilka befintliga kompetenser och resurser som finns internt på myndigheten samt vilka behov och möjligheter det finns att förstärka den förmågan.

Studieresa till Nederländerna

En delegation från Riksantikvarieämbetet besöker under slutet av september Nederländernas nätverk för digitalt kulturarv (Netwerk Digitaal Erfgoed). Studiebesöket genomförs som en del i arbetet med att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv och syftar till att studera det metodiska arbete som bedrivits i Nederländerna sedan 2015.

Vill du följa vårt arbete?

Detta är ett axplock av de aktiviteter som just nu är aktuella och relaterar till Riksantikvarieämbetets program för digital omställning på museiområdet. Om du har frågor kring något av ovanstående eller vill komma i kontakt med oss gällande digitaliseringsfrågor så tveka inte att kontakta oss. Se kontakt på sidan.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: