Nyhetsarkiv
Bilden visar en gul byggnad.
Riksantikvarieämbetet får två nya uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2023. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2023 presenterat

Riksantikvarieämbetet har fått sitt regleringsbrev från regeringen för år 2023. Regleringsbrevet anger inriktningen för myndighetens
arbete under året och innehåller främst två nya uppdrag: ett som rör förutsättningarna för återbördande av samiska föremål och kvarlevor och ett om att utvärdera den kyrkoantikvariska ersättningen.

Veckan innan jul beslutade regeringen om 2023 års regleringsbrev. Det är till allra största delen likalydande med tidigare regleringsbrev, men det innehåller två nya uppdrag. 

Två nya uppdrag

Det ena rör ”Förutsättningar för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor”. Myndigheten ska analysera och beskriva de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor. Utredningen ska innehålla en konsekvensanalys och genomföras i samverkan med Sametinget, Svenska kyrkan, länsstyrelserna och andra relevanta aktörer. Uppdraget slutredovisas i mars 2024. 

Det andra uppdraget är ett uppdrag som återkommer vart femte år. Det handlar om att ”analysera och redovisa vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet”. Uppdraget ska göras i samverkan med Svenska kyrkan och länsstyrelserna. Uppdraget slutredovisas i september 2023. 

Ramanslaget för myndigheten höjs med 6 miljoner till 291 miljoner kronor och bidragsnivåerna som myndigheten fördelar till forskning, kulturmiljövård och föreningar står stilla på samma belopp som 2022. 

Vad är ett regleringsbrev?

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. 

Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre. 

Här kan du läsa hela regleringsbrevet för 2023 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: