Nyhetsarkiv
Bro som leder fram till några äldre industribyggnader. I förgrunden går en person mot bron.
Den äldre bruksmiljön i Robertsfors är fokus i utlysningen, där ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet söker gestaltare som vill utveckla området. Foto: (CC BY)

För allmänt bruk – ny utlysning ska utveckla kulturmiljöns roll i samhället

Nu öppnar utlysningen ”För allmänt bruk” som ska undersöka metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt. Arkitekter, konstnärer, formgivare och antikvarier ska tillsammans med lokalsamhället i Robertsfors utforska hur kulturarvet kan bli en plats som tillhör alla boende och som stärker hela orten.

Hur kan det ärvda bli en del av framtiden? Vad behövs för att den gemensamma kulturmiljön ska kunna skapa nya värden och bidra med fördjupade perspektiv i samhällsutvecklingen?

Det är frågor som står i fokus för utlysningen För allmänt bruk som utforskar hur kulturmiljön kan bli en resurs när samhället utvecklas och expanderar.

Samarbete mellan ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet

Syftet med projektet är att utveckla och testa strategier för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas på ett värdeskapande sätt tillsammans med lokalsamhället.

– För att lyckas med en hållbar omställning av samhället behöver det redan byggda och kulturmiljön tas tillvara på ett bättre sätt. Den här satsningen skapar nya möjligheter att upptäcka och använda potentialen i kulturhistoriska byggnader, säger Hanna Gelotte Fernandez, projektledare på Riksantikvarieämbetet för utlysningen För allmänt bruk.

Bilden visar ett äldre hus i mörkt tegel med byggnadsställningar runtom.
En äldre byggnad uppförd i slaggtegel i Robertsfors är en del av det case som är föremål för utlysningen. Foto: (CC BY)

Projektet genomförs i Robertsfors, en kommun som ligger mitt bland de pågående industrietableringarna i Västerbotten. I och med anläggandet av Norrbotniabanan kommer centralorten att få en tågstation och bli en pendlingsort. Stora delar av centralorten är riksintresse för kulturmiljö och representerar olika tidsepoker av Robertsfors utveckling som bruksort. I utkanten av Robertsfors finns flertalet kulturhistoriskt värdefulla byggnader, ett arv från den tidigare järnbruksverksamheten, som i dag är helt otillgängliga för allmänheten.

I fokus för projektet är en ekonomibyggnad i slaggtegel, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket och uppgiften är att visa hur byggnaden och platsen kan bli en resurs i samhällsutvecklingen.

Plan och metod tas fram

Ett team ges i uppdrag att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att den kan förändras över tid och vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet.

I uppdraget ingår även att aktivera byggnaden och därmed påbörja eller demonstrera den tänkta utvecklingen. Utlysningen vänder sig till gestaltare – det vill säga designers, arkitekter, konstnärer och formgivare. Minst en person i varje team ska ha antikvarisk kompetens.

Teamet kommer att erhålla ett arvode om 350 000 kronor (exkl moms) och därtill handha en separat projektbudget.

Sista ansökan 3 april

Läs mer om utlysningen För allmänt bruk och hur ansökan går till på ArkDes webbplats:
Utlysning: För allmänt bruk – ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: