Nyhetsarkiv
Ett flygplan på en flygplats med en mörk himmel som tornar upp sig med en regnbåge ovanför.
Riksantikvarieämbetet minskade sina tjänsteresor under pandemin. Med kontor i både Stockholm och Visby går en del av tjänsteresorna via Bromma flygplats. Foto: (CC BY)

Så minskade Riksantikvarieämbetet sitt klimatavtryck under 2022

Riksantikvarieämbetet med närmare 250 anställda arbetar ständigt för att minska sin miljöpåverkan. Även om vi efter pandemiåret 2021 ökade våra klimatavtryck tog vi flera steg under 2022 för att ge positiva förändringar på miljö och klimat.

I den miljöredovisning som presenterats av Riksantikvarieämbetet skiljer man mellan myndighetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Till den direkta påverkan räknas förändringar i miljön som uppkommer som resultat av myndighetens egen verksamhet medan den indirekta utgörs av vad andra aktörer gör till följd av myndighetens beslut och verksamhet.

Minskat elförbrukningen med en femtedel

Myndigheten har under 2022 minskat elförbrukningen i egna lokaler med 21 procent, vilket främst märkts av vid myndighetens kontor i Visby där solceller täcker hela byggnadens tak.

– Det är glädjande att vi har minskat vår energiförbrukning, framförallt nu med höga elkostnader. Vi har ju en solenergianläggning i Visby som bidrar till det. Vi arbetar kontinuerligt med energibesparingsåtgärder tillsammans med våra hyresvärdar vilket också bidrar till minskningen, säger Marie Green, miljösamordnare på Riksantikvarieämbetet.

Utsläppen från resor har minskat

Under 2022 reviderades myndighetens resepolicy för tjänsteresor, där digitala möten ska väljas i första hand. Vi har också infört förbättrad teknik för digitala möten samt sedan 2015 varit en del i Trafikverkets samverkansarbete REMM, Resfria möten i myndigheten.

Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan har dock ökat i och med möjligheten att återigen ses fysiskt efter pandemin, vilket ökade resandet under 2022 jämfört med året innan.

Utsläppen från tjänsteresor beräknas i kilo koldioxid per årsarbetskraft. Totalt orsakade myndigheten 127 891 kilo koldioxidutsläpp under 2022. Fördelat på 233 årsarbetskrafter blir det 549 kilo koldioxid vilket är en ökning med 398 procent jämfört med 2021, då resandet var det lägsta någonsin på grund av pandemin.

Vid en jämförelse med 2019, året innan pandemin och resandet var på en hög nivå, har det dock minskat med 37 procent jämfört i kilo koldioxidutsläpp.

Återvunnen IT-utrustning och färre pappersutskrifter

All IT-utrustning som köps in har någon form av miljöcertifiering, oftast Energy Star, som är baserad på energibesparande kriterier.

Riksantikvarieämbetet har i dag totalt 350 datorer där den övervägande delen är bärbara sådana. Samtliga enheter har ställts in så att skärmsläckaren automatiskt startas om datorn lämnas påslagen, vilket sparar energi.

Riksantikvarieämbetet har tecknat avtal med ett återvinningsföretag för återbruk och återvinning av utrangerad utrustning, som i sin tur tar hand om allt avfall.

Antalet utskrifter har också minskat kraftigt sedan tiden före pandemin. Under 2022 minskade vi antalet utskrifter till 1 280 stycken per medarbetare, att jämföra med 2019 då det gjordes 5 387 utskrifter per medarbetare.

Indirekt miljöpåverkan från myndigheten

I den indirekta miljöpåverkan räknas negativa eller positiva förändringar i miljön som uppkommer som resultat av andras åtgärder till följd av beslut, regler, bidrag, rådgivning och information samt övrig samverkan med andra aktörer.

Ett exempel under 2022 var att Riksantikvarieämbetet genomförde utredningen Förvaltningen av kulturmiljön i ett förändrat klimat med fokus på förutsättningarna för det statliga kulturmiljöarbetet mot bakgrund av klimatförändringarnas effekter.

Vi har även påbörjat arbetet med en indikator som ska visa hur många statliga byggnadsminnen som har klimatanpassningsåtgärder i sina förvaltningsverktyg skötselplaner, vård- och underhållsprogram eller motsvarande.

Läs mer

Riksantikvarieämbetet omfattas av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. I detta arbete ingår att presentera den årliga miljöredovisningen.

Läs gärna mer om Riksantikvarieämbetets miljöarbete under 2022 i myndighetens miljöredovisning här (kommer snart i Diva)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: